Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява два конкурса за главни асистенти по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Психично здраве” - един и за нуждите на отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури” - един, към дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”) със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването.
Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 64 от 13.08.2019г., стр. 86

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София отменя конкурса за професор по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Психично здраве”, дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”) - един.

Публикувана ДВ, бр. 7/22.01.2019 г., стр. 64

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява конкурси за главен асистент по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Хигиена”за нуждите на отдел „Химични фактори”, дирекция „Аналитични и лабораторни дейности” - две места.

Всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването.

Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство;

Справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 104 от 14.12.2018г., стр. 125

 


повече информация

Вие сте тук:Home Конкурси и процедури за академични длъжности