ОНС „Доктор”

ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Светла Петрова Петрова

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:      7.1. Медицина
Научна специалност:                     Хигиена
Първично звено:                            Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности “
Научна организация:                     НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Специфична миграция на мономери от полимерни материали за контакт с храни, предлагани на българския пазар

Научeн ръководител:    Доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм

Научно жури:                
Председател:    1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм

Членове:    2. Доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм
                     3. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх
                     4. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
                     5. Доц. Силвия Парашкевова Цанова-Савова, дм
                        
Резервни членове:    1. Доц. Антон Колев Тачев, дм
                                       2. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх

Рецензенти:       1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
                               2. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх

Дата на защита:      26.03.2019 г., 11.30 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат

Рецензия на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Рецензия на доц. Николай Атанасов Ризов, дх
Становище на доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм
Становище на проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
Становище на доц. Силвия Парашкевова Цанова-Савова, дм

 

ОНС „Доктор”

ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Д-р Румен Любенов Велев

Област на висше образование:     7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:      7.1. Медицина
Научна специалност:                        Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено:                                Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“
Научна организация:                        НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Медико-социални проблеми при Цезаровото сечение - управление на риска

Научен ръководител:    1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                        
Научно жури:                
Председател:                 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм

Членове:                          2. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                           3. Доц. д-р Никола Божилов Василев, дм
                                           4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
                                           5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева, дм
                        
Резервни членове:        1. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
                                            2. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм

Рецензенти:                    1. Доц. д-р Никола Божилов Василев, дм
                                            2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм

Дата на защита:   30.01.2019 г., 10:00 ч., Аудиториум, етаж 1 на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, гр. София

Автореферат

Рецензия на доц. д-р Никола Божилов Василев, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева, дм

 

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г. обявява конкурси за две редовни докторантури за учебната 2018-2019 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Хигиена” (за нуждите на отдел „Физични фактори“ - една и за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни“ - една към дирекция „Аналитични лабораторни дейности”) и една задочна докторантура по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Оценка на здравните технологии“, дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”).
Всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването.

Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство;
справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.
Публикувана ДВ, бр. 104 от 14.12.2018г., стр. 125


повече информация

Вие сте тук:Home Конкурси и процедури за научни степени