Съгласно & 6 от Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (Обн. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 9 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г.).

            Кодираща система на медицинските процедури (КСМП), версия 2018 година в                         WORD и ЕXCEL формат

Азбучен индекс на медицинските процедури – версия 2018 г.

Табуларен лист на медицинските процедури-версия 2017 г.

Азбучен индекс на медицинските процедури – версия 2017 г.

Табуларен лист на медицинските процедури – българска ревизия - 2014 г.

Табуларен лист на медицинските процедури - българска ревизия в  WORD  и ЕXCEL формат - 2014 г.

Азбучен индекс на медицинските процедури – българска ревизия - 2014 г.

Наръчник на потребителя за кодиране на диагнози и процедури – българска ревизия

Трансферираща (мапираща) таблица- клинични пътеки по НРД

Подробна мапираща (трансферираща) таблица на всички кодове от МКБ9 КМ към АКМП (един към един код)

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че съгласно „Договор за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на класификационната система ar-drg“ (Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 14 декември 2011 г. - ДВ, бр. 102 от 2011 г. В сила от 1 февруари 2012 г., издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012 г.) Австралийският съюз е предоставил на Лицензополучателя неизключителен лиценз върху:
(а) употреба на лицензирания материал;
(б) копиране на лицензирания материал;
(в) писмен превод на лицензирания материал;
(г) разработване на лицензирания материал;
(д) доставка на лицензирания материал на трети страни, и
(е) предоставяне на под-лиценз на трети страни върху лицензирания материал.
Срок на лиценза – съгласно клауза 10.1 лицензът започва да тече от началната дата и е безсрочен.
В тази връзка всяко ползване, печатане, възпроизвеждане или промяна, както и включването им в софтуерни продукти, без изричното уведомяване и съгласие на лицензополучателя на публикуваните от НЦОЗА материали, както следва, е неправомерно.

Търсене в МКБ9 КМ / АКМП

Прочети още...

Вие сте тук:Home Класификатори