Нормативна база

Списък на закони, касаещи дейността на НЦОЗА:

Закон за здравето
Закон за водите
Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси
Закон за защита от шума в околната среда
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Закон за лечебните заведения
Закон за опазване на околната среда
Закон за храните
Закон за чистотата на атмосферния въздух

Списък на наредби, касаещи дейността на НЦОЗА:

Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания
Наредба № 9 от 1 декември 2015 г. за условията и реда на извършване на оценка на здравните технологии
Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението
Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните
Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни

прочети още

Други документи, касаещи дейността на НЦОЗА:

Кодекс на европейската статистическа практика, версия 2011 г., приета от Комитета на Европейската статистическа система на 28.09.2011 г.

Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословни и безопасни условия на труд

Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета: Том 1. Практическо ръководство

Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета: Том 2. Проучвания на конкретни случаи

Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2103/35/ЕС за електромагнитните полета: Ръководство за малки и средни предприятия (МСП)

Медицински стандарти

Регламенти в областта на здравеопазването

Стратегии в областта на здравеопазването

Проекти на нормативни документи

Вие сте тук:Home Нормативна база