Обществени поръчки - профил на купувача за 2019 г.

2/2019 Закупуване на сървъри и софтуерни продукти  за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА, по пет обособени позиции
1/2019 Услуги по комплексно почистване (текущо и основно) на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван ЕвстатиевГешов" № 15 (сграден комплекс Център по хигиена)

 

 

Обява
1/2019
Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, публична държавна собственост с обща площ  от 4 кв.м., за инсталиране на вендинг автомати за кафе, храни и напитки  с местонахождение: сграден комплекс „Център по хигиена” , гр. София, община ”Триадица”, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление със заповед № 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването.

Обява 1/2017

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с предназначение  “Офис- кабинет за административна дейност” и  площ от 12,96 кв.м, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г.,  намиращ се  гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването.
Обява 4/2016

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1/един/ кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002 г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  за поставяне на 1/един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/ на централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена“, с местонахождение Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София , бул. Акад. Иван Гешов 15

Обява 3/2016

 

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1/един/ кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  за поставяне на 1/един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/ на централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена“, с местонахождение Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София , бул. "Акад. Иван Евст. Гешов"15.

Обява 2/2016 Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване, на“Стол-ресторант”- 960.18 кв.м  площ,  част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  с местонахождение: централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена”  гр. София, община ”Триадица”, бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" 15.
Обява1/2016 Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/  обявява на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на помещения с обща площ от 443.59 кв.м- част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица” , бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването.

 

 

2/2019 Пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Закупуване на сървъри и софтуерни продукти за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА“ по пет обособени позиции.
1/2019

Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”

4/2018 Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи"
3/2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на уред за измерване на контактни/индуцирани токове"
2/2018 Покана за поръчка с предмет „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“
1/2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на компютърна и офис техника“

 

Предложение за сключване на договор

2/2019 Туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА, по международни проекти и международни и национални програми.
1/2019 Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс "Център по хигиена", находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Евстатиев Гешов" № 15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата.

 

Архив НЦН до 30.08.2019 г.

Националният център по наркомании (НЦН) се вля в Националния център по обществено здраве и анализи с Постановление №168 на МС от 04.07.2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването.)

Процедури по ЗОП:

Публично състезание 2016 г.

Покана за определени лица 2018 г.

Обява за събиране на оферти:

   19.10.2017 г.
   21.08.2018 г.

   20.05.2019 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Вие сте тук:Home