Обществени поръчки и търгове

Обществени поръчки - профил на купувача за 2019 г.

Обществени поръчки - профил на купувача за 2019 г.

1/2019 Услуги по комплексно почистване (текущо и основно) на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван ЕвстатиевГешов" № 15 (сграден комплекс Център по хигиена)

 

Пазарни проучвания/ консултации

 

2/2019 Пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Закупуване на сървъри и софтуерни продукти за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА“ по пет обособени позиции
1/2019

Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”

4/2018 Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи"
3/2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на уред за измерване на контактни/индуцирани токове"
2/2018 Покана за поръчка с предмет „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“
1/2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на компютърна и офис техника“

 

Обяви за търгове

 

Обява
1/2019
Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, публична държавна собственост с обща площ  от 4 кв.м., за инсталиране на вендинг автомати за кафе, храни и напитки  с местонахождение: сграден комплекс „Център по хигиена” , гр. София, община ”Триадица”, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление със заповед № 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването.

Обява 1/2017

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с предназначение  “Офис- кабинет за административна дейност” и  площ от 12,96 кв.м, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г.,  намиращ се  гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването.
Обява 4/2016

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1/един/ кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002 г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  за поставяне на 1/един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/ на централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена“, с местонахождение Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София , бул. Акад. Иван Гешов 15

Обява 3/2016

 

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1/един/ кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  за поставяне на 1/един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/ на централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена“, с местонахождение Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София , бул. "Акад. Иван Евст. Гешов"15.

Обява 2/2016 Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване, на“Стол-ресторант”- 960.18 кв.м  площ,  част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването  на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/,  с местонахождение: централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена”  гр. София, община ”Триадица”, бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" 15.
Обява1/2016 Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/  обявява на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на помещения с обща площ от 443.59 кв.м- част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица” , бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването

 

Архив 2018

Обществени поръчки - профил на купувача за 2018 г.

1/2018 УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ТЕКУЩО И ОСНОВНО) НА ПЛОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЦОЗА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15 (СГРАДЕН КОМПЛЕКС ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА)

 

Архив 2017

Обществени поръчки - профил на купувача за 2017 г.

5/2017 Доставка, внедряване, обучение и поддръжка на автоматизирана информационна система за обработка и управление на документи и документооборот - EVENTIS R7
4/2017 Логистично осигуряване на обучения, организирани от Mеждународния институт за младежко развитие PETRI– София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА
3/2017 УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ТЕКУЩО И ОСНОВНО) НА ПЛОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЦОЗА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15 (СГРАДЕН КОМПЛЕКС ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА)
2/2017 ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ ПЪТУВАНИЯ ЗА И ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА НЦОЗА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
1/2017 „Доставка на измервателна апаратура за ЕМП, мониторингови станции за измерване на ЕМП и софтуер за моделиране на пространствените характеристики на ЕМП - по обособени позиции“, в изпълнение на дейности по проект PDP01 „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, по Програма BG 07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 – 2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014. към Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. и Допълнително споразумение РД-13-30/03.02.2016г.

 

Архив 2016

Архив 2016г.

Обществени поръчки след 15.04.2016г.

3/2016

„УСЛУГИ ПО ПЕЧАТ - ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Услуги по печат в изпълнение на дейности по проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Услуги по печат в изпълнение на дейности по проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.“

2/2016 Услуги по печат - по обособени позиции
1/2016 Услуги по комплексно почистване (текущо и основно) на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15 (сграден комплекс Център по хигиена)

Обществени поръчки до 15.04.2016г.

3/2016 Повишаване на информираността на обществото по проблемите на психичното здраве и суицидното поведение чрез публична кампания; публикации и излъчвания в печатни, електронни и интернет медии; изработване и разпространение на видеоматериали; организиране, провеждане и логистика на обучителни семинари за медийни експерти и конференции за дейностите по проекта; изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали; изработване на двуезичен уебсайт, в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.
2/2016 Разработване и прилагане на програми за обучения, организиране и провеждане на обучения на обучители от 28-те РЗИ, по проблемите на първичната и вторичната суицидопревенция в училищата – по обособени позиции, в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.
1/2016 Доставка на един комплект преносима широколентова изотропна измервателна апаратура за електромагнитни полета (ЕМП), два броя мониторингови станции за измерване на ЕМП и един брой софтуер за моделиране на пространствените характеристики на ЕМП, в изпълнение на дейности по предефиниран проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, по Програма BG 07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 – 2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014. към Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. и Допълнително споразумение РД-13-30/03.02.2016г.

 

Архив 2015

 Архив 2015 г.

Публични покани

2/2015-п Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата
1/2015-n Услуги по комплексно почистване – ежедневно и седмично на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15 и допълнителни дейности по почистване, относими към предмета на поръчката.
   

 

Процедури по ЗОП

12/2015 Дизайн, разработване и създаване на релационни бази данни и приложения за уеб-базирани  регистри в здравеопазването - национален диабетен регистър, национален регистър на пациентите с редки болести и регистър на източниците на ЕМП (Електро - Магнитни Полета), в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014.
11/2015

Логистично осигуряване на обучения, организирани от Международния център за обучения и изследвания PETRI– София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА

10/2015 Доставка на 28 броя компютърни конфигурации (монитор, компютър, мишка, клавиатура, с лицензирана операционна система), 3 бр. преносими компютри, 1бр. сървър, 1бр. UPS за сървър, 28бр. лазерни монохромни принтера с 56 бр. тонери за принтерите,  1бр. мултимедиен проектор с прожекционен екран, в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобрени услуги за психично здраве”/ Договор № РД-13-242 за БФП № BG07-PDPC03/25.11.2014г./ по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ ЕИП) 2009/2014.
9/2015 Доставка на 6 броя компютърни конфигурации (монитор, компютър, лазерен монохромен принтер, мишка, клавиатура) с лицензирана операционна система и  лицензиран офис пакет, 2 броя сървъри, 2 броя лицензирани сървърни операционни системи с 2 броя лицензиран сървърен софтуер за база данни  (SQL) и 6 броя клиентски потребителски лицензи за работа с база данни, 12бр. тонери, 1 брой шкаф за сървър и 1брой UPS за сървър, в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014.
8/2015 Разработване и внедряване на модули към Програмна система: „Специализиран софтуер за болници“ за целите на автоматизирания обмен между МЗ, НЦОЗА, РЗИ, НЗОК, РЗОК, лечебните заведения от болничната помощ и други административни, здравни и статистически структури, в изпълнение Дейност № 3, по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.2. „Стандартна информационна комуникационна среда и оперативна съвместимост“  бюджетна линия BG 051PO002/14/3.2-06, Рег. № на договора 14-32-18/11.11.2014г., по проект: “Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда в НЦОЗА“
7/2015 „Национално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България, чрез интервю лице в лице, с използване на компютърна версия на въпросник СИДИ (Съставно Интернационално Диагностично Интервю)“,  по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве” (Проекта), по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014
6/2015 "Изграждане на информационна система за суицидните действияв  Р. България, като уеб-базиран портал с информационен поток от 28-те РЗИ, с гаранционна поддръжка и обучение на експерти за работа с портала“, в изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве” (Проекта), по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП)2009/2014
5/2015 „ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ, ПРИ ПЪТУВАНИЯ ЗА И ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА НЦОЗА, ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
4/2015 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ – МОДЕРНА, КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, СЪГЛАСНО ДОГОВОР № 14-22-43 / 13.10.2014 Г.”
3/2015

„Изготвяне на методично ръководство, уебпортал за онлайн обучение и провеждане на двуетапно обучение /онлайн и семинари/ на общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ"- В изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве“  /Договор № РД-13-242 за БФП BG07-PDPC03/25.11.2014г./

2/2015

Доставка на един комплект преносима широколентовата изотропна измервателнаапаратура за ЕМП, два броя мониторингови станции за измерване на електрическото и магнитното поле и един брой софтуер за моделиране на пространствените характеристики на електрическата, магнитната компоненти на ЕМП“- В изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ /Договор № РД-13-221за БФП № BG07-PDPC01/19.09.2014г./, Програма BG07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009–2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009-2014

1/2015 "Извършване на функционален анализ на НЦОЗА и изработване и въвеждане на Стратегия за организационно развитие“- по  проект „Подобряване ефективността на Национален център по обществено здраве и анализи чрез стимулиране организационното развитие на административната структура“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № 14-11-19/02.09.2014г.

Обобщени справки към  15.06.2016 г. за извършен разход по обществени поръчки

Архив 2014

 Архив 2014 г.

8/2014 Изработка и доставка на печатни материали, за нуждите на НЦОЗА
7/2014 Услуги по комплексно почистване - ежедневно, седмично и основно на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА
6/2014 Периодични доставки, след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на НЦОЗА
5/2014 Периодични доставки след заявки на възложителя на химикали, реактиви, ССМ, СМ, китове и др.- за лабораторната дейност на  НЦОЗА, разпределени в 39 самостоятелно обособени позиции
4/2014 Национално представително социологическо проучване свързано с употребата на алкохол сред общото население на България на възраст от 18 до 64 г.“  Проучването е част от „Съвместно действие за намаляване вредите от алкохола”, Работен план 4 (РП4) „Засилване на мониторинга на различията в навиците за употреба на алкохол и вредите, свързани с алкохола сред страните членки в ЕС”, и е съфинансирано от Европейската комисия
3/2014 Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата
2/2014 Осигуряване на хотелски бази за провеждане на обучения на Международния център за обучения и изследвания PETRI– София, в изпълнение на дейности на НЦОЗА
1/2014 Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата-прекратена

Обобщени справки към 20.10.2016г. за извършени разходи по договори, сключени по реда и условията на Глава осма _а_ от ЗОП

Вие сте тук:Home Обществени поръчки и търгове