Архив - обществени поръчки - /2014-2018/

 Архив 2014 г.

8/2014 Изработка и доставка на печатни материали, за нуждите на НЦОЗА
7/2014 Услуги по комплексно почистване - ежедневно, седмично и основно на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА
6/2014 Периодични доставки, след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на НЦОЗА
5/2014 Периодични доставки след заявки на възложителя на химикали, реактиви, ССМ, СМ, китове и др.- за лабораторната дейност на НЦОЗА, разпределени в 39 самостоятелно обособени позиции
4/2014 Национално представително социологическо проучване свързано с употребата на алкохол сред общото население на България на възраст от 18 до 64 г.“ Проучването е част от „Съвместно действие за намаляване вредите от алкохола”, Работен план 4 (РП4) „Засилване на мониторинга на различията в навиците за употреба на алкохол и вредите, свързани с алкохола сред страните членки в ЕС”, и е съфинансирано от Европейската комисия
3/2014 Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата
2/2014 Осигуряване на хотелски бази за провеждане на обучения на Международния център за обучения и изследвания PETRI– София, в изпълнение на дейности на НЦОЗА
1/2014 Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата-прекратена

 

Обобщени справки към 20.10.2016г. за извършени разходи по договори, сключени по реда и условията на Глава осма _а_ от ЗОП

 Архив 2015 г.

Публични покани

2/2015-п Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата 
1/2015-n Услуги по комплексно почистване – ежедневно и седмично на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15 и допълнителни дейности по почистване, относими към предмета на поръчката. 

Процедури по ЗОП

12/2015 Дизайн, разработване и създаване на релационни бази данни и приложения за уеб-базирани регистри в здравеопазването - национален диабетен регистър, национален регистър на пациентите с редки болести и регистър на източниците на ЕМП (Електро - Магнитни Полета), в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014. 
11/2015 Логистично осигуряване на обучения, организирани от Международния център за обучения и изследвания PETRI– София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА 
10/2015  Доставка на 28 броя компютърни конфигурации (монитор, компютър, мишка, клавиатура, с лицензирана операционна система), 3 бр. преносими компютри, 1бр. сървър, 1бр. UPS за сървър, 28бр. лазерни монохромни принтера с 56 бр. тонери за принтерите, 1бр. мултимедиен проектор с прожекционен екран, в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобрени услуги за психично здраве”/ Договор № РД-13-242 за БФП № BG07-PDPC03/25.11.2014г./ по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ ЕИП) 2009/2014.
9/2015 Доставка на 6 броя компютърни конфигурации (монитор, компютър, лазерен монохромен принтер, мишка, клавиатура) с лицензирана операционна система и лицензиран офис пакет, 2 броя сървъри, 2 броя лицензирани сървърни операционни системи с 2 броя лицензиран сървърен софтуер за база данни (SQL) и 6 броя клиентски потребителски лицензи за работа с база данни, 12бр. тонери, 1 брой шкаф за сървър и 1брой UPS за сървър, в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014. 
8/2015 Разработване и внедряване на модули към Програмна система: „Специализиран софтуер за болници“ за целите на автоматизирания обмен между МЗ, НЦОЗА, РЗИ, НЗОК, РЗОК, лечебните заведения от болничната помощ и други административни, здравни и статистически структури, в изпълнение Дейност № 3, по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.2. „Стандартна информационна комуникационна среда и оперативна съвместимост“ бюджетна линия BG 051PO002/14/3.2-06, Рег. № на договора 14-32-18/11.11.2014г., по проект: “Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда в НЦОЗА“ 
7/2015 „Национално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България, чрез интервю лице в лице, с използване на компютърна версия на въпросник СИДИ (Съставно Интернационално Диагностично Интервю)“, по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве” (Проекта), по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014 
6/2015 "Изграждане на информационна система за суицидните действияв Р. България, като уеб-базиран портал с информационен поток от 28-те РЗИ, с гаранционна поддръжка и обучение на експерти за работа с портала“, в изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве” (Проекта), по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП)2009/2014 
5/2015 „ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ, ПРИ ПЪТУВАНИЯ ЗА И ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА НЦОЗА, ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“ 
4/2015 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ – МОДЕРНА, КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, СЪГЛАСНО ДОГОВОР № 14-22-43 / 13.10.2014 Г.” 
3/2015 „Изготвяне на методично ръководство, уебпортал за онлайн обучение и провеждане на двуетапно обучение /онлайн и семинари/ на общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ"- В изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве“ /Договор № РД-13-242 за БФП № BG07-PDPC03/25.11.2014г./ 
2/2015 „Доставка на един комплект преносима широколентовата изотропна измервателнаапаратура за ЕМП, два броя мониторингови станции за измерване на електрическото и магнитното поле и един брой софтуер за моделиране на пространствените характеристики на електрическата, магнитната компоненти на ЕМП“- В изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ /Договор № РД-13-221за БФП № BG07-PDPC01/19.09.2014г./, Програма BG07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009–2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009-2014 
1/2015 "Извършване на функционален анализ на НЦОЗА и изработване и въвеждане на Стратегия за организационно развитие“- по проект „Подобряване ефективността на Национален център по обществено здраве и анализи чрез стимулиране организационното развитие на административната структура“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № 14-11-19/02.09.2014г. 

Обобщени справки към  15.06.2016 г. за извършен разход по обществени поръчки

Архив 2016г.

Обществени поръчки след 15.04.2016г.

3а/2016 „УСЛУГИ ПО ПЕЧАТ - ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Услуги по печат в изпълнение на дейности по проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Услуги по печат в изпълнение на дейности по проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.“ 
2а/2016 Услуги по печат - по обособени позиции
1а/2016 Услуги по комплексно почистване (текущо и основно) на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15 (сграден комплекс Център по хигиена) 

Обществени поръчки до 15.04.2016г.

3/2016 Повишаване на информираността на обществото по проблемите на психичното здраве и суицидното поведение чрез публична кампания; публикации и излъчвания в печатни, електронни и интернет медии; изработване и разпространение на видеоматериали; организиране, провеждане и логистика на обучителни семинари за медийни експерти и конференции за дейностите по проекта; изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали; изработване на двуезичен уебсайт, в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г. 
2/2016 Разработване и прилагане на програми за обучения, организиране и провеждане на обучения на обучители от 28-те РЗИ, по проблемите на първичната и вторичната суицидопревенция в училищата – по обособени позиции, в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г. 
1/2016 Доставка на един комплект преносима широколентова изотропна измервателна апаратура за електромагнитни полета (ЕМП), два броя мониторингови станции за измерване на ЕМП и един брой софтуер за моделиране на пространствените характеристики на ЕМП, в изпълнение на дейности по предефиниран проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, по Програма BG 07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 – 2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014. към Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. и Допълнително споразумение РД-13-30/03.02.2016г.  

Обществени поръчки до 15.04.2016г.

 

Обществени поръчки - профил на купувача за 2017 г.

5/2017 Доставка, внедряване, обучение и поддръжка на автоматизирана информационна система за обработка и управление на документи и документооборот - EVENTIS R7
4/2017 Логистично осигуряване на обучения, организирани от Mеждународния институт за младежко развитие PETRI– София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА
3/2017 УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ТЕКУЩО И ОСНОВНО) НА ПЛОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЦОЗА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15 (СГРАДЕН КОМПЛЕКС ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА)
2/2017 ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ ПЪТУВАНИЯ ЗА И ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА НЦОЗА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
1/2017 „Доставка на измервателна апаратура за ЕМП, мониторингови станции за измерване на ЕМП и софтуер за моделиране на пространствените характеристики на ЕМП - по обособени позиции“, в изпълнение на дейности по проект PDP01 „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, по Програма BG 07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 – 2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014. към Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. и Допълнително споразумение РД-13-30/03.02.2016г.

Обществени поръчки - профил на купувача за 2018 г.

1/2018

УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ТЕКУЩО И ОСНОВНО) НА ПЛОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЦОЗА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15

(СГРАДЕН КОМПЛЕКС ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА)

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Идентификационен номер № 1/2018

Предмет на поръчката: „УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ТЕКУЩО И ОСНОВНО) НА ПЛОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЦОЗА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15 (СГРАДЕН КОМПЛЕКС ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА)“

ДокументДата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 07.08.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 07.08.2018
Документация за участие 07.08.2018
Образци на документи 07.08.2018
Протокол от работата на комисията 20.08.2018
Писмо за отказ от сключване на договор 22.08.2018
Договор 14.09.2018

Профил на купувача

Обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Покана до определено лице

с предмет: „Доставка, внедряване, обучение и поддръжка на автоматизирана информационна система за обработка и управление на документи и документооборот - EVENTIS R7“

Идентификационен номер № 5/2017

 

Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Покана 15.11.2017
Приложения и образци на документи 15.11.2017
Протокол от работата на комисията 24.11.2017
Договор 01.12.2017

 

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Идентификационен номер № 4/2017

Предмет на поръчката: „Логистично осигуряване на обучения, организирани от Mеждународния институт за младежко развитие PETRI– София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА“

 

Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 27.10.2017
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 27.10.2017
Документация за участие 27.10.2017
Образци на документи 27.10.2017
Протокол от работата на комисията 14.11.2017
Договор 30.11.2017

 

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Идентификационен номер № 3/2017

Предмет на поръчката: „УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ТЕКУЩО И ОСНОВНО) НА ПЛОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЦОЗА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15 (СГРАДЕН КОМПЛЕКС ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА)“

Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 17.08.2017
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 17.08.2017
Документация за участие 17.08.2017
Образци на документи 17.08.2017
Протокол от работата на комисията 05.09.2017
Писмо за отказ от сключване на договор 14.09.2017
Договор 14.09.2017

 

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2  от ЗОП

Вид на процедурата:  Публично състезание

Идентификационен номер № 2/2017

Предмет на поръчката: „ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ ПЪТУВАНИЯ ЗА И ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА НЦОЗА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“

Документ Дата на публикуване в профила на купувача

Решение за откриване на процедура

Линк в АОП

10.03.2017

Обявление за поръчка

Линк в АОП

10.03.2017
Документация за участие 10.03.2017
Образци на документи 10.03.2017
Протокол № 1 12.04.2017
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 02.05.2017
Протокол № 2 08.06.2017
Протокол № 3 08.06.2017
Протокол № 4 08.06.2017
Протокол № 5 08.06.2017
Протокол № 6 08.06.2017
Протокол по чл. 181 ал.4 от ЗОП 08.06.2017
Решение №РД-307 от 07.06.2017 08.06.2017
Съобщение до всички участници 06.07.2017
Решение 1105/28.09.2017г. на КЗК 27.10.2017
Договор 06.11.2017

Обявление за възложена поръчка

08.11.2017

 

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2  от ЗОП

Вид на процедурата:  Публично състезание

Идентификационен номер № 1/2017

Предмет на поръчката: „Доставка на измервателна апаратура за ЕМП, мониторингови станции за измерване на ЕМП и софтуер за моделиране на пространствените характеристики на ЕМП- по обособени позиции“, в изпълнение на дейности по проектPDP 01: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, по Програма BG 07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 – 2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014. към Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. и Допълнително споразумение РД-13-30/03.02.2016г.

Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Решение за откриване на процедура 19.01.2017
Обявление за поръчка 19.01.2017
Документация за участие 19.01.2017
Образци на документи 19.01.2017
Протокол №1 14.02.2017
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 16.02.2017
Протокол №2 24.02.2017
Доклад на комисията 24.02.2017
Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител 24.02.2017
Договор по обособена позиция №1 21.03.2017
Договор по обособена позиция №2 21.03.2017
Договор по обособена позиция №3 21.03.2017
Обявление за възложена поръчка 27.03.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №1 09.05.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №2 09.05.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №3 09.05.2017

 

Подкатегории