ИЗПИТВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР “ЗДРАВЕ” към НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ (НЦОЗА)

Национален център по обществено здраве и анализи

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР “ЗДРАВЕ

ИЗПИТВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР “ЗДРАВЕ”  към НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ е създаден през 2007 г. със Заповед на Директора на НЦООЗ № 760/6.11.2007

ИЦ „Здраве“ е структура в НЦОЗА на функционален принцип, която е на пряко подчинение на директора на НЦОЗА

БЛОК-СХЕМА НА ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ЗДРАВЕ”

Нашите лаборатории имат доказана система за управление на качеството, акредитирана от Българския акредитиращ орган - Изпълнителна Агенция Българска „Служба по Акредитация“  в съответствие с БДС EN ISO 17025:2006. За нашите партньори и клиенти, акредитацията осигурява регламентирано признаване на надеждността, независимостта и безпристрастността на нашите анализи и резултатите. Така се осигурява и съпоставимост на резултатите с другите държави-членки  от ЕС, международно признаване на нашата компетентност, високо ниво на качество и прозрачност на нашите услуги.

ИЦ „Здраве“ участва успешно ежегодно в междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност, което доказва качеството на резултатите, което предоставяме.

Лабораториите на ИЦ „Здраве“ извършват услуги, ориентирани към компетентните органи, индустриални и частни клиенти. Прилагат се най-новите методи и аналитични техники, както в съответствие с нормативните уредби, така и по желание на възложителите.

Услуги, които извършваме:

      През 2017 г. ИЦ „Здраве“ разшири обхвата на изпитване  със следните показатели:
 

Микробиологични показатели в ПИТЕЙНИ ВОДИ, КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, ПОЧВИ, УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, БИООТПАДЪЦИ, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ в съответствие с действащите нормативни документи.
      

Орган за контрол „ЕКЗАКТ” от вида С е акредитиран от съгласно БДС EN ISO 17020:2005 да извършва контрол на:

- електромагнитни полета в работна среда и населени места.
- конвекционен и радиационен микроклимат;
- изкуствено осветление;
- оптични полихроматични лъчения в работната среда;
- класификация на лазери по степен на риск – по предоставени технически характеристики;
- вибрации, предавани на системата ръка-рамо и на цялото тяло в работна среда;
- вибрации в жилищни помещения;
- шум в работна среда и населени места;
- ултразвук.

Ръководител: гл. ас. Цветелина Шаламанова, дм
Адрес: НЦОЗА, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 15, София 1431
Тел. 02 8056 208; 02 954 11 72

Сертификат на акредитирания орган

Политика по качеството

Декларация за безпристрастност и независимост на служителите

Вие сте тук:Home