УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА СВЕДЕНИЕ 12 – ЗА ЛЕГЛОВИЯ ФОНД В СТАЦИОНАРИТЕ

НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2017 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.59, ш.70 и ш.71
Шифър 02 = на сумата от ш.03, ш.13, ш.18, ш. 28 и ш.46
Шифър 03 = на сумата от ш.04 до ш.12
Шифър 13 = на сумата от ш.14 до ш.17
Шифър 18 = на сумата от ш.19 до ш.27
Шифър 28 = на сумата от ш.29 до ш.45
Шифър 46 = на сумата от ш.47 до ш.58
Шифър 59 = ш.60+ ш.69
Шифър 60 = на сумата от ш.61 до ш.68
Шифър 71 = ш.72+ ш.73
 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 2 „Болни в началото на отчетния период” = колона 12 „Остават в края на отчетния период” от предходното тримесечие.
Колона 4 = к.10 само за ш. 01
Колона 5 = к.6+к.7+к.8+к.9
Колона 12 = (к.2 + к.3 + к.4) - (к.5 + к.10 + к.11)
 
За всички шифри, ако има данни в колони от 2 до 11, то трябва да има данни и в колона 1.
За шифри от 01 до 73, ако има данни в колони от 2 до 11, то трябва да има данни и в колона 13.
За всички шифри, ако в к.13 има данни, то трябва да има данни и в к. 1 и в някоя от колони от 2 до 11.
 
МЕСТА ЗА КРАТКОТРАЕН ПРЕСТОЙ
 

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ

Шифър 01 шифър 02
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Сведение 12