УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 387 – ДЕЙНОСТ НА ДИАЛИЗНИТЕ СТРУКТУРИ

ОТЧЕТНA КАМПАНИЯ 2018 г.

 
Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.
 

РАЗДЕЛ I. ПЕРСОНАЛ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.04 и ш.08
Шифър 02 шифър 03
Шифър 04 = на сумата от ш.05, ш.06 и ш.07
Шифър 08 на сумата от ш.09, ш.10 и ш.11

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 3 колона 4
Колона 4 колона 5
 
Ако колона 2 > 0, то и к.3 > 0
Ако колона 3 > 0, то и к.2 > 0
 

РАЗДЕЛ IІІ. АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 шифър 02

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
 

РАЗДЕЛ IV. ДИАЛИЗНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.03 и ш.04
Шифър 01 шифър 06
Шифър 07 > шифър 01
Шифър 04 шифър 05
Шифър 07 = на сумата от ш.08, ш.09 и ш.10
Шифър 10 шифър 11
 
Ако на шифър 07 има данни, трябва да има и на ш. 01.
 

РАЗДЕЛ V. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА БЪБРЕЧНО БОЛНИ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 ш.02 + ш.03
 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 3 = на сумата от к.4, к.5 и к.6
Колона 7 = к.1+ к.2 - к.3
Шифър 01, колона 1 = ш.01, к. 7 от предходната година
Шифър 02, колона 1 = ш.02, к. 7 от предходната година
Шифър 03, колона 1 = ш.03, к. 7 от предходната година
 

РАЗДЕЛ VI. ДВИЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 шифър 02
Шифър 03 = на сумата от ш.04 и ш.05
Шифър 03 шифър 06
Шифър 08 = на сумата от ш.09 и ш.12
Шифър 09 = на сумата от ш.10 и ш.11
Шифър 12 шифър 13
Шифър 15 шифър 16
Шифър 17 шифър 18
Шифър 17 = ш.01 + ш.03 + ш.07 - ш.08 - ш.14 - ш.15
 

РАЗДЕЛ VІІ. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.08
 

РАЗДЕЛ VІІІ. АПАРАТИ

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 387