УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 380 – НА ЦЕНТЪРА ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 
Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.
 

РАЗДЕЛ І. ПЕРСОНАЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.05 и ш.10
Шифър 02 = на сумата от ш.03 и ш.04
Шифър 05 = на сумата от ш.06 до ш.09
Шифър 10 на сумата от ш.11 и ш.15
Шифър 11 на сумата от ш.12 до 14

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 3 колона 4
Колона 3 колона 5
Колона 4 колона 5
 
Ако има данни в колона 2, трябва да има данни в колона 3.
Ако има данни в колона 3, трябва да има данни в колона 2.
 

РАЗДЕЛ ІІ. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 03 на сумата от ш.04 до ш.06
 

РАЗДЕЛ ІІІ. ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ

Шифър 01 шифър 02
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 380