УКАЗАНИЕЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 372-Р – ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ АКТИВНА

ТУБЕРКУЛОЗА И ХРОНИЧНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 
Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.
 

Всяко лечебно заведение, в което се извършва диагностика и лечение на туберкулоза, попълва формуляр 372-Р съгласно изложените по-долу указания, определящи основните правила при събиране и записване на информацията.

Формуляр „З- Пневмофтизиатрично заведение” - 372-Р е предназначен за осигуряване на информация за регистрираните заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания (ХНБЗ) по форми на заболяването и в следните категории:

„Регистрирани заболявания”

„С диагноза установена за първи път (новооткрити + рецидиви)”

„Новооткрити (с диагноза, установена за първи път)”

„Други случаи на повторно лечение”

„Регистрирани заболявания” – включва броя на всички болни през отчетната година, независимо дали диагнозата им е установена за първи път през настоящата или минала година.

„Новооткрити (с диагноза, установена за първи път)” – включва новите случаи на туберкулоза, с диагноза установена за първи път през отчетната година. Според Методичното указание за определяне на случаите на туберкулоза и система за отчетност, „новооткрит случай” е този, който никога не е бил лекуван за туберкулоза или е приемал противотуберкулозни лекарствени продукти в продължение на по-малко от един месец.

В съвкупността „от тях новооткрити с бацилоотделяне” се включват всички новооткрити случаи с туберкулоза, които са с положителен резултат от микроскопско и/или културелно изследване на храчка, съобщени като нови за отчетната година.

„С диагноза установена за първи път (новооткрити + рецидиви)” включва всички регистрирани като новооткрити и рецидиви в областния туберкулозен регистър. Според Методичното указание за определяне на случаите на туберкулоза и система за отчетност, случай с „рецидив” на заболяването е този, който е бил съобщен за излекуван или със завършено лечение в края на последния курс на лечение, а в момента е диагностициран с повторна инфекция от туберкулоза.

„Други случаи на повторно лечение” включва всички регистрирани случаи на повторно лечение и съобщени с индивидуалните данни като такива.

В отчетната форма се включват всички регистрирани болни с туберкулоза , нови случаи с туберкулоза, рецидиви и др. случаи на повторно лечение, които фигурират в туберкулозния регистър и се отчитат с формата „Индивидуалните данни” за отчетната година. Данните са разпределени всичко и по пол, както и по форми на заболяването.

Специализираната пневмофтизиатрична болница или отделение съставя сборен отчет за областта, която обслужва. По този начин се цели на всички институции да се предостави еднаква информация за всяка форма на туберкулозата и категорията на пациента.

 

РАЗДЕЛ I. ВСИЧКО

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 и ш.08
Шифър 02 = на сумата от ш.03 до ш.07
Шифър 08 = на сумата от ш.09, ш.10, ш.11, ш.13 до ш.17
Шифър 11 шифър 12

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 = к.2 + к.3
Колона 1 колона 4
Колона 1 колона 13
Колона 2 колона 5
Колона 2 колона 14
Колона 3 колона 6
Колона 3 колона 15
Колона 4 = к.5 + к.6
Колона 4 колона 7
Колона 5 колона 8
Колона 6 колона 9
Колона 7 = к.8 + к.9
Колона 7 колона 10
Колона 8 колона 11
Колона 9 колона 12
Колона 10 = к.11 + к.12
Колона 13 = к.14 + к.15

Броят на всички новооткрити болни с активна туберкулоза и ХНБЗ (Колона 7) трябва да съответствува на броя на новооткритите болни, взети под диспансерно наблюдение от всички специализирани пневмофтизиатрични заведения в дадената област (СБАЛББ, МБАЛ с клиника, отделения, кабинети, медицински център и амбулатории за диагностика и лечение на туберкулоза) – Отч. 372, Раздел V, Таблица 1, Колона 2.

Броят на регистрираните новооткрити и рецидиви (Колона 4, раздел І/Іа) трябва да съответства на взетите под диспансерно наблюдение в пневмофтизиатричните заведения в областта новооткрити и рецидиви – Отч. 372, Раздел V, Таблица 1, колона 2 + колона 4.

Данните от Раздел Іа се включват в Раздел І. Раздел Іа съдържа данни за лицата, които през отчетната година са били на възраст от 0 до 17 навършени години (17 г., 11 месеца и 29 дни).

Всички контроли, посочени за I-ви раздел са в сила и за Раздел Іа.

Отчетът се подписва от Ръководителя на заведението, който носи отговорността за точността и верността на данните.

Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 372Р