УКАЗАНИЕЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 372 – ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ (БОЛНИЦА,

КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, КАБИНЕТ, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, АМБУЛАТОРИЯ)

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

 
Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.
 

РАЗДЕЛ I. ПЕРСОНАЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш. 02, ш.10, ш.11 и ш.18
Шифър 02 = на сумата от ш.03, ш.05 до ш.09
Шифър 03 шифър 04
Шифър 09 е сборен за специалисти, непосочени в отчета
Шифър 11 = на сумата от ш.12 до ш.17
Шифър 18 на сумата от ш.19 и ш.20

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 на к. 2
Колона 3 на к. 4
Колона 3 на к. 5
Колона 4 на к. 5
 
Ако в к.3 има данни, то трябва да има данни и в колона 2.
Ако в к.2 има данни, то трябва да има данни и в колона 3.

 

РАЗДЕЛ ІІ. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 на сумата от ш.02 до ш.06
Шифър 14 на сумата от ш.15 и ш.16

 

РАЗДЕЛ ІІІ. КОНСУЛТАТИВНО-АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.05 до ш.07
Шифър 02 на сумата от ш.03 и ш.04
Шифър 07 е сборен за специалисти, не посочени в отчета.
Шифър 08 шифър 09

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 1 колона 3

 

РАЗДЕЛ IV. МАСОВИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 шифър 02
Шифър 01 шифър 03
Шифър 03 = на сумата от ш.04, ш.05 и ш.06

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 = на сумата от к. 2 и к.3

 

РАЗДЕЛ V. ДИСПАНСЕРНО ОБСЛУЖВАНЕ

ТАБЛИЦА 1. ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ С АКТИВНА ТБК и ХНБЗ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 03 = на сумата от ш.01 и ш.02
Шифър 03 = на сумата от ш.04 и ш.05

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 = колона 8 от предходната година
Колона 8 = (к.1+к.2+к.3 +к.4) - к.5
Колона 5 к.6 + к.7

Сумата от броя на новооткритите болни (всичко и в т.ч. деца до 17 години), взети под диспансерно наблюдение във всички специализирани пневмофтизиатрични заведения в областта (СБАЛ ББ, клиники, отделения, кабинети, медицински центрове, амбулатории) през отчетната година (Раздел V, Таблица 1, Колона 2) трябва да съответства на броя на регистрираните новооткрити болни в Отчет 372 – Р, Раздел І/Іа, Колона 7.

Същата зависимост се отнася и за случаите на „новооткрити + рецидиви“, регистрирани в специализираните пневмофтизиатрични заведения в областта през отчетната година и взети под диспансерно наблюдение.

Раздел V, Таблица 1, к.2 + к.4 от Отчет 372 трябва да съответствува на регистрираните случаи на „новооткрити + рецидиви“ в Отчет 372–Р,  колона 4, раздел І/Іа.

          

ТАБЛИЦА 2. ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХИВ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕДИ ИЛИ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

Шифър 01, колона 1 = ш.03, к.2, таблица 1, раздел V
Шифър 01, колона 1 = ш.01, к.7, отчет 372Р
Шифър 02, колона 1 ш.01, к.2, таблица 1, раздел V
Шифър 02, колона 1 ш.02, к.7, отчет 372Р

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 шифър 02
Шифър 02 шифър 03
Шифър 01 шифър 03

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 2 колона 3
Колона 3 колона 4

 

РАЗДЕЛ VІ. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРА

ТАБЛИЦА 1. ЛЕГЛОВИ ФОНД И НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Да се съблюдава показателят за използваемост на леглата – общо и по видове, да не надвишава 365 дни. При по-високи стойности от тази, към отчета да се прилага обяснителна записка.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.03 и ш.08
Шифър 03 = на сумата от ш.04 до ш. 07

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 3 = колона 9 (болни в края на годината) от предходната година
Колона 5, шифър 01 = колона 7, шифър 01 (важи само за болниците)
Колона 9 = (к.3+к.4+к.5) – (к.6+к.7+к.8)
 
За всички шифри, ако има данни в колони от 3 до 9, трябва да има данни и в к.2
За всички шифри, ако има данни в колони от 3 до 9, трябва да има данни и в к.10
За всички шифри, ако има данни в к.10, то и в к. 2 и в някоя от колони от 3 до 9 трябва да има данни.

 

ТАБЛИЦА 2. ХИРУРГИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 шифър 02
Шифър 02 на сумата от ш.03 и ш.04
Шифър 05 шифър 06

 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 на сумата от к.2 и к.4
Колона 1 > колона 2
Колона 1 > колона 4
Колона 2 колона 3

 

ТАБЛИЦА 3. ХОСПИТАЛИЗИРАНИ СЛУЧАИ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.08 и от ш.18 до ш.28
Шифър 02 = на сумата от ш.03 до ш.07
Шифър 08 = на сумата от ш.09, ш.10, ш.11 и от ш.13 до ш.17
Шифър 11 шифър 12
 
Сумата от шифър 01, колона 1 и шифър 01, колона 2 = ш.01, к.6, таблица 1
Сумата от шифър 01, колона 5 и шифър 01, колона 6 = ш.01, к.8, таблица 1

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 3
Колона 2 колона 4
Колона 5 колона 7
Колона 6 колона 8
 
За всички шифри, ако има данни в к.3, трябва да има данни и в к.1
За всички шифри, ако има данни в к.4, трябва да има данни и в к.2
За всички шифри, ако има данни в к.7, трябва да има данни и в к.5.
За всички шифри, ако има данни в к.8, трябва да има данни и в к.6.
 

РАЗДЕЛ VІІ. ИЗВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 04 шифър 05
 
Данните от отчет 372 на пневмофтизиатричните болници, клиники, отделения и кабинети трябва да са еднакви с тези в Отчет 365-Б (персонал, амбулаторна дейност, леглови фонд).
Същата зависимост е в сила и за лечебните заведения за извънболнична пневмофтизиатрична помощ, които попълват и отчет 365 (персонал, амбулаторна дейност, диспансерно наблюдение).
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 372