УКАЗАНИЕЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 370-Р – ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 
Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.
 

Отчетът се попълва годишно от онкологичните центрове и болници в областите, които осъществяват дейност по регистрацията на болните със злокачествени новообразувания. Отчетът се съставя след проверка и премахване на дублажите и данните за жителите от други области и се представя в РЗИ, която от своя страна го представя в НЦОЗА.

В колони 1, 2 и 3 “Регистрирани заболявания”, се посочва броя на всички регистрирани болни, включително децата до 17 години през отчетния период, независимо от това дали диагнозата е установена за първи път в живота им, през минали години или през текущата календарна година.

В колона 4, 5, и 6 “В т.ч. с диагноза установена за първи път (новооткрити)”, се посочват онези болни, чиято диагноза е установена за първи път в живота им през отчетната календарна година (независимо кога е заболяло лицето). Броят на новооткритите случаи се включва в колони 1, 2 и 3 (стари + нови), независимо от това, че се показва и в колони 4, 5 и 6.

В раздел Іа се включват данни за лицата, които през отчетната година са били на възраст от 0 до 17 навършени години (17 г., 11 м., 29 дни)

Данните от Раздел Іа се включват в Раздел І.

Онкологичните лечебни заведения, които обслужват повече от една област, съставят и изпращат отделни отчети за всяка от тези области.

Отчетът се подписва от ръководителя на заведението, който носи отговорност за точността и верността на данните.

Забележка: След наименованието и локализацията на новообразуванията в колона “а” са посочени и кодовете им от Международната класификация на болестите, 10-та ревизия.

 

РАЗДЕЛ І. ВСИЧКО

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = сумата от ш.02, ш.04, ш.11, ш.14, ш.15, ш.17, ш.18, ш.19, ш.24, ш.26, ш.28, ш.31, ш.33, ш.34, ш.40
Шифър 02 шифър 03
Шифър 04 на сумата от ш.05 до ш.10
Шифър 11 на сумата от ш.12 и ш.13
Шифър 15 шифър 16
Шифър 19 на сумата от ш.20 до ш.23
Шифър 24 шифър 25
Шифър 26 шифър 27
Шифър 28 на сумата от ш.29 и ш.30
Шифър 31 шифър 32
Шифър 34 на сумата от ш.35, ш 36 и ш.37
Шифър 37 на сумата от ш.38 и ш.39

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 = на сумата от к.2 и к.3
Колона 4 = на сумата от к.5 и к.6
Колона 1 колона 4
Колона 2 колона 5
Колона 3 колона 6

РАЗДЕЛ І а. ДЕЦА ОТ 0 ДО 17 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ

Логическият и математическият контрол за Раздел Іа е еднакъв с този за Раздел І.