УКАЗАНИЕЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 370 – НА ОНКОЛОГИЧНОТО ЗАВЕДЕНИЕ (болница,

комплексен онкологичен център, клиника, отделение, кабинет, амбулатория)

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

 
Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.
           

РАЗДЕЛ I. ПЕРСОНАЛ  В КРАЯ НА ГОДИНАТА

Данните трябва да са еднакви с тези от отчет 365Б на съответното лечебно заведение.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.18, ш.19 и ш.25
Шифър 02 = на сумата от ш.03 до ш.17
Шифър 19 = на сумата от ш.20 до ш.24
Шифър 25 на сумата от ш.26 и ш.31
Шифър 26 = на сумата от ш.27 до ш.30

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 3 колона 4
Колона 3 колона 5
Колона 4 колона 5
 
Ако в колона 3 има данни, то и в колона  2  трябва да има данни.
Ако в колона 2 има данни, то и в колона 3 трябва да има данни.

 

РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА В ЗАВЕДЕНИЕТО

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 18 (лаборатории) = на сумата от ш.19 до ш.22

                                      

РАЗДЕЛ III. КОНСУЛТАТИВНО-АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.13
Шифър 14 шифър 15

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 1 колона 3

 

РАЗДЕЛ IV. ДИСПАНСЕРНО  ОБСЛУЖВАНЕ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.04, ш.11, ш.14, ш.15, ш.17, ш.18, ш.20, ш.25, ш.27, ш.29, ш.32, ш.34, ш.35 и ш.41
Шифър 02 шифър 03
Шифър 04 на сумата от ш.05 до ш.10
Шифър 11 на сумата от ш.12 и ш.13
Шифър 15 шифър 16
Шифър 18 шифър 19
Шифър 20 на сумата от ш.21 до ш.24
Шифър 25 шифър 26
Шифър 27 шифър 28
Шифър 29 на сумата от ш.30 и ш.31
Шифър 32 шифър 33
Шифър 35 на сумата от ш.36, ш.37 и ш.38
Шифър 38 на сумата от ш.39 и ш.40

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 = колона 13 от отчета за предходната година
Колона 2 колона 3
Колона 3 на сумата от к.4 до к.7
Колона 8 колона 9
Колона 10 = к.1 + к.2 - к.8

 

РАЗДЕЛ V. БОЛНИ С ПРЕДРАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОД НАБЛЮДЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01= на сумата от ш.02 до ш.06

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 = колона 5 от отчета за предходната година
Колона 5 = к.1+ к.2 - к.3
Колона 3 колона 4

 

РАЗДЕЛ VI. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРА

ТАБЛИЦА 1. ЛЕГЛОВИ ФОНД

Данните за легловия фонд трябва да са еднакви  с тези от отч.365Б на съответното лечебно заведение.

Да се съблюдава показателят за използваемост на леглата – общо и по видове, да не надвишава 365 дни. При по-високи стойности от тази, към отчета да се прилага обяснителна записка.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.14

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 3 = колона 9 от отчета за предходната година.
Колона 9 = (к.3+к.4+к.5)-(к.6+к.7+к.8)
Колона 5 = колона 7, само за ш.01 на ниво лечебно заведение
 
За всички шифри ако има данни в колони от 3 до 9, трябва да има данни и в к.2.
За всички шифри ако има данни в колони от 3 до 9, трябва да има данни и в к.10.
За всички шифри ако има данни в колона 10, то и в к. 2 и някоя от колоните от 3 до 9 трябва да има данни.

 

ТАБЛИЦА 2. ХОСПИТАЛИЗИРАНИ СЛУЧАИ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.06            

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 3 колона 4
Колона 3 колона 5
Колона 5 колона 6
 
За всички шифри ако има данни в к.2, трябва да има данни и в к.1.
За всички шифри ако има данни в к.4, трябва да има данни и в к.3.
 
Шифър 01, колона 1 = ш.01, к.6, таблица 1
Шифър 01, колона 3 = ш.01, к.8, таблица 1

 

ТАБЛИЦА 3. ХИРУРГИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.17 и ш.18
Шифър 02 = на сумата от ш.03 до ш.07 и от ш.10 до ш.16
Шифър 07 на сумата от ш.08 и ш.09

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 1 колона 3
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 370