УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 367 – ЗА КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

(ЦЕНТЪР, КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, КАБИНЕТ)

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

 

РАЗДЕЛ І. ПЕРСОНАЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.06, ш.07 и ш.17
Шифър 02 = на сумата от ш.03 до ш.05
Шифър 07 = на сумата от ш.08 до ш.16
Шифър 17 на сумата от ш.18 и ш.19

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 3 колона 4
Колона 3 колона 5
Колона 4 колона 5
 
Ако в колона 2 има данни, то и в колона 3 трябва да има данни.
Ако в колона 3 има данни, то и в колона 2 трябва да има данни.

 

РАЗДЕЛ ІІ. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ЗАВЕДЕНИЕТО

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 16 на сумата от ш.17 до ш.22

 

РАЗДЕЛ ІІІ. КОНСУЛТАТИВНО-АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 и ш.03
Шифър 01, колона 3 = шифър 01, колона 1, таблица 1, раздел ІV

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 1 колона 3

 

РАЗДЕЛ ІV. ПРОФИЛАКТИЧНА ДЕЙНОСТ

ТАБЛИЦА 1. ПРОФИЛАКТИЧНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.06
Шифър 01, колона 1 = шифър 01, колона 3, раздел ІІІ

 

ТАБЛИЦА 2. ПРОФИЛАКТИКА НА ВРОДЕНИЯ СИФИЛИС

Колона 1 колона 2

 

РАЗДЕЛ V. ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ

Колона 01 = колона 4 от предходната година

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 на сумата от ш.02 до ш.04
 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 4 = к.1+ к.2 - к.3

 

РАЗДЕЛ VІІІ. ЛЕГЛОВИ ФОНД И НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Колона 3 = колона 9 от предходната година

Да се съблюдава показателят за използваемост на леглата да не надвишава 365 дни. При по-високи стойности от тази, към отчета да се прилага обяснителна записка.

 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ

Колона 9 = (к.3 + к.4 + к.5) – (к.6 + к.7+ к.8)

В к.10 трябва да има данни, ако има в к.3, к.4, к.5, к.6, к.7, к.8 или 9.

Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 367