УКАЗАНИЕЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 366 – НА ПСИХИАТРИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ОТЧЕТНA КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

 

РАЗДЕЛ I. ПЕРСОНАЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

Данните трябва да са еднакви с тези от отчет 365 или 365Б за съответното лечебно заведение.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.08, ш.09 и ш.18
Шифър 02 = на сумата от ш.03 и ш.07
Шифър 03 на сумата от ш.04 до ш.06
Шифър 09 = на сумата от ш.10 до ш.17
Шифър 18 на сумата от ш.19, ш.22 и ш.23
Шифър 19 на сумата от ш.20 и ш.21
 
Шифрите 07 и 17 са сборни съответно за лекарите и за медицинските специалисти по здравни грижи за специалности непосочени в отчета.

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 3 колона 4
Колона 4 колона 5
 
Ако има данни в колона 2, то трябва да има и в колона 3 и обратно.

 

РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА В ЗАВЕДЕНИЕТО

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.12
Шифър 13 на сумата от ш.14 до ш.17

 

РАЗДЕЛ III. КОНСУЛТАТИВНО-АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 и ш.06
Шифър 02 на сумата от ш.03, ш.04 и ш.05
Шифър 07 на сумата от ш.08 и ш.09 за колона 5
Шифър 10 = на сумата от ш.11, ш.12 и ш.13
 
Шифър 06 е сборен за посещенията при лекари с непосочени в отчета специалности.

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 1 колона 3
Колона 1 колона 4

 

РАЗДЕЛ IV. ЛЕГЛОВИ ФОНД И НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Данните за легловия фонд трябва да са еднакви с тези в отчет 365Б на съответното лечебно заведение.

Колона 3 = на колона 9 от отчета за предходната година

Да се съблюдава показателят за използваемост на леглата – общо и по видове, да не надвишава 365 дни. При по-високи стойности от тази, към отчета да се прилага обяснителна записка.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.08

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 9 = (к. 3 + к.4 + к 5) - (к.6 + к.7 + к.8)

Колона 5 = колона 7, за шифър 01 за болниците и центровете за психично здраве.
Този контрол може да важи и за клиниките и отделенията, но само тогава, когато движението на болните им е само в техните рамки, т.е. между отделенията на дадената клиника. В случаите обаче, когато психично болни се привеждат от други отделения (клиники) и/или превеждат в други отделения (клиники) на същото лечебно заведение, този контрол отпада.

Ако има данни в колони от 3 до 9, то трябва да има и в колона 2 и колона 10.

Шифър 01, колона 3 = шифър 01, колона 1, раздел VІ
Шифър 01, колона 4 = шифър 01, колона 2, раздел VІ
Шифър 01, колона 6 = шифър 01, колона 7, раздел VІ
Шифър 01, колона 8 = шифър 01, колона 8, раздел VІ
Шифър 01, колона 9 = шифър 01, колона 12, раздел VІ

 

РАЗДЕЛ V. ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ

Колона 1 = колона 10 от отчета за предходната година

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = ш.02 + ш.27
Шифър 02 на сумата от ш.03 до ш.07, ш.09, ш.12, от ш.17 до ш.22 и от ш.24 до ш.26
Шифър 07 шифър 08
Шифър 09 на сумата от ш.10 и ш.11
Шифър 12 на сумата от ш.13 до ш.16
Шифър 22 шифър 23
Шифър 27 шифър 28

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 10 = (к.1 + к.2 + к.5) - (к.6 + к.9)
Колона 2 колона 3
Колона 2 колона 4
Колона 6 колона 7
Колона 7 колона 8
Колона 10 колона 11
Колона 5 = колона 9, за шифър 01

 

РАЗДЕЛ VI. ХОСПИТАЛИЗИРАНИ СЛУЧАИ

Колона 1 = колона 12 от отчета за предходната година

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш. 02, ш.03 и ш.05
Шифър 03 шифър 04

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 2 колона 3
Колона 2 колона 4
Колона 2 колона 5
Колона 2 колона 6
Колона 8 колона 9
Колона 10 колона 11
 
Ако има данни в колони 1, 2, 7, 8 или 12, то трябва да има данни и в колона 10 и обратно.
 
Шифър 01, колона 1 = шифър 01, колона 3, раздел IV
Шифър 01, колона 2 = шифър 01, колона 4, раздел IV
Шифър 01, колона 7 = шифър 01, колона 6, раздел IV
Шифър 01, колона 8 = шифър 01, колона 8, раздел IV
Шифър 01, колона 12 = шифър 01, колона 9, раздел IV
 
В хоспитализираните случаи не се включват болните, преминали през местата за краткотраен престой. Същите не се отчитати и в приложения 5Б, 6Б1 и 6Б2.

 

РАЗДЕЛ VIII. СЪДЕБНО-ПСИХИАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1 = к.2 + к.4 + к.6
Колона 2 колона 3
Колона 4 колона 5
Колона 6 колона 7
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 366