УКАЗАНИЯ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 365Б – НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 
Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

 

РАЗДЕЛ I. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ

Шифър 10 = на сумата от ш.11 до ш.19
Шифър 33 на сумата от ш.34 до ш.37
Шифър 59 на сумата от ш.60 до ш.64  

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 2 колона 4
Колона 3 колона 5
Колона 2 = колона 4, за шифър 32
Колона 3 = колона 5, за шифър 32

 

РАЗДЕЛ ІI. ПЕРСОНАЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.60, ш.61, ш.62 и ш.76 за колона 1, 2, 3 и 4
Шифър 01 = ш.02 за колона 5

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 02 = на сумата от ш.03 до ш.59
Шифър 62 = на сумата от ш.63 до ш.75
Шифър 76 на сумата от ш.77 до ш.81

Колона 4 = к.6+к.9+к.12+к.15+к.18 за шифър 02 до ш.60 и от ш.62 до ш.75 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 3 колона 4
Колона 4 колона 5
Колона 6 = к.7+к.8
Колона 9 = к.10+к.11
Колона 12 = к.13+к.14
Колона 15 = к.16+к.17
Колона 18 = к.19+к.20
 
Ако в колона  2 има данни, то трябва да има данни и в колона 3.   
Ако в колона  3 има данни, то трябва да има данни и в колона 2.
 
Шифър 02, колона 3 шифър 01, колона 1, раздел ІІ А  

 

РАЗДЕЛ ІIА.  ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.44

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 к.2 + к.3 + к.4

 

РАЗДЕЛ III. КОНСУЛТАТИНО-АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ КЪМ КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧНИЯ БЛОК

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.30

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2

 

РАЗДЕЛ IV. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРА

ТАБЛИЦА 1. ЛЕГЛОВИ ФОНД И НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Да се съблюдава показателят за използваемост на леглата – общо и по видове, да не надвишава 365 дни. При по-високи стойности от тази, към отчета да се прилага обяснителна записка.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.59, ш.70 и ш.71
Шифър 02 = на сумата от ш.03, ш.13, ш.18, ш. 28 и ш.46
Шифър 03 = на сумата от ш.04 до ш.12
Шифър 13 = на сумата от ш.14 до ш.17
Шифър 18 = на сумата от ш.19 до ш.27
Шифър 28 = на сумата от ш.29 до ш.45
Шифър 46 = на сумата от ш.47 до ш.58
Шифър 59 = ш.60+ ш.69
Шифър 60 = на сумата от ш.61 до ш.68
Шифър 71 = ш.72+ ш.73

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 3 = к.9 от предходната година
Колона 9 = (к.З + к.4 + к.5) - (к.6 + к.7 + к.8)
Колона 5 = колона 7, за шифър 01
 
За всички шифри ако има данни в колони от 3 до 9, трябва да има и в к.2.
За шифри от 01 до 73 ако има данни в колони от 3 до 9, трябва да има и в к.10.
За всички шифри ако в к.10 има данни, то и в к. 2 и в някоя от колони от 3 до 9 трябва да има данни.

 

ТАБЛИЦА 1а. МЕСТА ЗА КРАТКОТРАЕН ПРЕСТОЙ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ

Шифър 01 шифър 02

 

ТАБЛИЦА 1б. СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ

Колона 2 колона 3
Колона 2 колона 4
Колона 4 колона 5

 

ТАБЛИЦА 2. ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ ПО ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.11, ш.13, ш.15, ш.18, ш.23, ш.25, ш.29, ш.31, ш.33 и от ш.37 до ш.41
Шифър 02 на сумата от ш.03 до ш.10
Шифър 11 шифър 12
Шифър 13 шифър 14
Шифър 15 ш.16 + ш.17
Шифър 18 на сумата от ш.19 до ш.22
Шифър 23 шифър 24
Шифър 25 ш.26 + ш.28
Шифър 26 шифър 27
Шифър 29 шифър 30
Шифър 31 шифър З2
Шифър 33 на сумата от ш.34 до ш.36

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2  
Колона 1 колона З
Колона 4 > колона 5 

Ако в к. 1 има данни, то и в к. 4 трябва да има данни и обратно.

Шифър 01, к.1, табл.2 = шифър 01, к.2, табл.5
Шифър 01, к.2, табл.2 = шифър 01, к.3, табл.5
Шифър 01, к.3, табл.2 = шифър 01, к.4, табл.5
Шифър 01, к.4, табл.2 = шифър 01, к.5, табл.5
Шифър 01, к.5, табл.2 = шифър 01, к.6, табл.5
Шифър 01, к.1, табл.2 (ш.01+ ш.02 + ш.03), к.5, табл.3
Шифър 01, к.3, табл.2 (ш.01+ ш.02 + ш.03), к.6, табл.3
Шифър 05, к.1, табл.2 (ш.13+ ш.14 + ш.15), к.5, табл.3
Шифър 05, к.3, табл.2 (ш.13+ ш.14 + ш.15), к.6, табл.3
(ш. 03+ ш.04), к.1, табл.2 (ш.07 + ш.08 +ш.09), к.5, табл.3
(ш. 03 +ш.04), к.3, табл.2 (ш.07 + ш.08 +ш.09), к.6, табл.3
Шифър 09, к.1 табл.2 (ш.10 + ш.11+ш.12), к.5, табл.3
Шифър 09, к.3 табл.2 (ш.10 + ш.11+ш.12), к.6, табл.3
Шифър 08, к.1, табл.2 (ш.16 + ш.17 + ш.18), к.5, табл.3
Шифър 08, к.3, табл.2 (ш.16 + ш.17 + ш.18), к.6, табл.3
Шифър 34, к.1, табл.2 на сумата от ш.46 до 54, к.5, табл.3
Шифър 34, к.3, табл.2 на сумата от ш.46 до 54, к.6, табл.3
Шифър 37, к.1, табл.2 (ш.43 + ш.44 + ш.45), к.5, табл.3
Шифър 37, к.3, табл.2 (ш.43 + ш.44 + ш.45), к.6, табл.3
Шифър 38, к.1, табл.2 (ш.31 + ш.32 + ш.33 + ш.61 + ш.62 + ш.63), к.5, табл.3
Шифър 38, к.3, табл.2 (ш.31 + ш.32 + ш.33 + ш.61 + ш.62 + ш.63), к.6, табл.3

 

ТАБЛИЦА 3. СПЕШНА ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.04, ш.07, ш.10, ш.13, ш.16, ш.19, ш.22, ш.25, ш.28, ш.31, ш.34, ш.37, ш.40, ш.43, ш.46, ш.49, ш.52, ш.55, ш.58, ш.61, ш.64, ш.67, и ш.70

Шифър 02 = на сумата от ш.05, ш.08, ш.11, ш.14, ш.17, ш.20, ш.23, ш.26, ш.29, ш.32, ш.35, ш.38, ш.41, ш.44, ш.47, ш.50, ш.53, ш.56, ш.59, ш.62, ш.65, ш.68 и ш.71

Шифър 03 = на сумата от ш.06, ш.09, ш.12, ш.15, ш.18, ш.21, ш.24, ш.27, ш.30, ш.33, ш.36, ш.39, ш.42, ш.45, ш.48, ш.51, ш.54, ш.57, ш.60, ш.63, ш.66, ш.69 и ш.72

Шифър 01, к.1, табл.2 (ш.01+ ш.02 + ш.03), к.5, табл.3
Шифър 01, к.3, табл.2 (ш.01+ ш.02 + ш.03), к.6, табл.3
Шифър 05, к.1, табл.2 (ш.13+ ш.14 + ш.15), к.5, табл.3
Шифър 05, к.3, табл.2 (ш.13+ ш.14 + ш.15), к.6, табл.3
(ш. 03+ ш.04), к.1, табл.2 (ш.07 + ш.08 +ш.09), к.5, табл.3
(ш. 03 +ш.04), к.3, табл.2 (ш.07 + ш.08 +ш.09), к.6, табл.3
Шифър 09, к.1 табл.2 (ш.10 + ш.11+ш.12), к.5, табл.3
Шифър 09, к.3 табл.2 (ш.10 + ш.11+ш.12), к.6, табл.3
Шифър 08, к.1, табл.2 (ш.16 + ш.17 + ш.18), к.5, табл.3
Шифър 08, к.3, табл.2 (ш.16 + ш.17 + ш.18), к.6, табл.3
Шифър 34, к.1, табл.2 на сумата от ш.46 до 54, к.5, табл.3
Шифър 34, к.3, табл.2 на сумата от ш.46 до 54, к.6, табл.3
Шифър 37, к.1, табл.2 (ш.43 + ш.44 + ш.45), к.5, табл.3
Шифър 37, к.3, табл.2 (ш.43 + ш.44 + ш.45), к.6, табл.3
Шифър 38, к.1, табл.2 (ш.31 + ш.32 + ш.33 + ш.61 + ш.62 + ш.63), к.5, табл.3
Шифър 38, к.3, табл.2 (ш.31 + ш.32 + ш.33 + ш.61 + ш.62 + ш.63), к.6,табл.3

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 1 колона З
Колона 2 колона 4
Колона 3 колона 4
Колона 5 колона 6
Колона 5 колона 7
Колона 5 колона 9
Ако колона 5 = колона 7, то колона 6 = колона 8
Колона 6 колона 8
Колона 6 колона 10
Колона 7 колона 8
Колона 7 колона 11
Колона 8 колона 12
Колона 9 колона 10
Колона 9 колона 11
Ако колона 9 = колона 11, то колона 10 = колона 12
Колона 10 колона 12
Колона 11 колона 12

 

ТАБЛИЦА 4. ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 17 шифър 17А
Шифър 18 шифър 18А
Шифър 19 шифър 19А
Шифър 20 шифър 20А
Шифър 24 шифър 24А
Шифър 27 шифър 27А

 

ТАБЛИЦА 5. ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ ПО ВИДОВЕ ОТДЕЛЕНИЯ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.16

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 2 колона 3
Колона 2 колона 4
Колона 5 > колона 6
 
Шифър 01, к.1, табл.2 = ш.01, к.2, табл.5
Шифър 01, к.2, табл.2 = ш.01, к.3, табл.5
Шифър 01, к.3, табл.2 = ш.01, к.4, табл.5
Шифър 01, к.4, табл.2 = ш.01, к.5, табл.5
Шифър 01, к.5, табл.2 = ш.01, к.6, табл.5
 
Ако в к.2 има данни, то трябва да има данни в к.5.

 

ТАБЛИЦА 6. ИНТЕРВЕНТНИ ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ

Колона 2 колона 1
Колона 4 колона 3

 

ТАБЛИЦА 7. КОНДИЦИОНИРАНИ ДОНОРИ И ТРАНСПЛАНТИРАНИ БОЛНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

Шифър 02, колона 1 = на сумата от к.2 до к.6

 

ТАБЛИЦА 8. ИЗВЪРШЕНИ ОПЕРАЦИИ

8.1.

Шифър 01 ш. 02 + ш. 03
Шифър 01 = сумата (ш.01 + ш.02 + ш.03 + ш.04), табл.8.2
(ш. 01- ш. 02), табл.8.1 ш. 01, к.2, табл.5

 

РАЗДЕЛ V.  АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА ПОМОЩ

 

ТАБЛИЦА 1. АБОРТИ, ИЗВЪРШЕНИ В ЗАВЕДЕНИЕТО

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.06 и ш.17
Шифър 02 = на сумата от ш.03 до ш.05
Шифър 06 = ш.07 + ш.12
Шифър 07 = на сумата от ш.08 до ш.11
Шифър 12 = на сумата от ш.13 до ш.16
Шифър 01 шифър 18
 
Шифър 01, табл.1 = шифър 01, к.1, табл.1а
Шифър 02, табл.1 = шифър 01, к.2, табл.1а
Шифър 06, табл.1 = шифър 01, к.З, табл.1а
Шифър 07, табл.1 = шифър 01, к.4, табл.1а
Шифър 12, табл.1 = шифър 01, к.5, табл.1а
Шифър 17, табл.1 = шифър 01, к.6, табл.1а

 

ТАБЛИЦА 1а. АБОРТИ ПО ВЪЗРАСТ НА ЖЕНАТА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.10 
 
Шифър 01, к.1, табл.1а = шифър 01, табл.1
Шифър 01, к.2, табл.1а = шифър 02, табл.1
Шифър 01, к.З, табл.1а = шифър 06, табл.1
Шифър 01, к.4, табл.1а = шифър 07, табл.1
Шифър 01, к.5, табл.1а = шифър 12, табл.1
Шифър 01, к.6, табл.1а = шифър 17, табл.1

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 = на сумата от к.2, к.3 и к.6
Колона 3 = к.4 + к.5  

 

ТАБЛИЦА 2. РОДИЛНА ПОМОЩ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 шифър 02
Шифър 01 шифър 04
Шифър 01 шифър 05 
Шифър 01 шифър 06 
Шифър 01 шифър 07 
Шифър 02 шифър 03
Шифър 07 ш.08 + ш.09
Шифър 11 = на сумата от ш.01 и ш.10
Шифър 11 шифър 12
Шифър 11 шифър 13
 
Шифър 11, ((к.2 + к.З) - к.1) = шифър 12, ((к.2 + к.З) - к.1) 
Шифър 11 = сумата от ш.14 до ш.16
Шифър 12, (к.2 + к.З) 2 х к.1 
 
Шифър 11, к.2, табл.2 = шифър 01, к. 1, табл.5
Шифър 11, к.З, табл.2 = шифър 07, к. 1, табл.5

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 на сумата от к.2 и к.З

 

ТАБЛИЦА 2а. УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ РАЖДАНЕТО И  ПОСЛЕРОДОВИЯ ПЕРИОД

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.03, ш.04 и ш.06 до ш.11 
Шифър 04 шифър 05

 

ТАБЛИЦА 3. ОПЕРАТИВНИ СПОСОБИ ПРИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1 колона 2
Колона 9 колона 10

 

ТАБЛИЦА 4. УМРЕЛИ БРЕМЕННИ, РАЖДАЩИ И РОДИЛКИ

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ

Колона 1 = на сумата от к.2 до к.5
Колона 5 колона 6
Колона 7 = на сумата от к.8 до к.13
Колона 13 колона 14

 

ТАБЛИЦА 5. НОВОРОДЕНИ ДЕЦА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 на сумата от ш.02 до ш.06
Шифър 07 = ш.08+ ш.09
Шифър 07 на сумата от ш.10 до ш.14
 
Шифър 01, к. 1, табл. 5 = шифър 11, к.2, табл.2
Шифър 07, табл. 5 = шифър 11, к.З, табл.2
 
Сумата от ш.02 до 06, к. 2, табл. 5 = шифър 01, к.4, табл. 6
Шифър 01, к.2, табл.5 = шифър 01, (к.З + к.4) , табл. 6

 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2  

 

ТАБЛИЦА 6. ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.14 и ш.18
Шифър 02 сумата от ш.03, ш.04, ш.06, ш.09, ш.12 и ш.13 
Шифър 04 шифър 05
Шифър 06 ш.07 + ш.08 
Шифър 09 ш.10 + ш.11   
Шифър 14 на сумата от ш.15 до ш.17
Шифър 18 на сумата от ш.19 до ш.21
 
Шифър 01, к.4, табл. 6 = на сумата от ш.02 до 06, к. 2, табл. 5
Шифър 01, (к.З + к.4), табл. 6 = шифър 01, к.2, табл.5

 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона З
Колона 2 колона 4

 

ТАБЛИЦА 7. АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 02 = на сумата от шифър 03, ш.05 и ш.06
Шифър 03 шифър 04
Шифър 08 шифър 09
Шифър 09 = на сумата от шифър 10 до ш.12
 
Ако има данни на шифри от 10 до 12, то трябва да има и на ш.09.
Ако има данни на шифър 13, то трябва да има и на ш.09.

 

РАЗДЕЛ VІ.  МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ИЗСЛЕДВАНИЯ

ТАБЛИЦА 1. МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 06 ш.07 + ш.08
Шифър 12 ш.13 + ш.14
Шифър 19 шифър 20
Шифър 39 шифър 40

 

ТАБЛИЦА 2. ИЗВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 10 шифър 11
Шифър 12 шифър 13

 

РАЗДЕЛ VІІ А. Лъчелечение и химиотерапия при болни със злокачествени новообразувания

Колона 1 колона 2

 

РАЗДЕЛ VIII. ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 на сумата от ш.02 и ш.03
Шифър 07 шифър 08

 

РАЗДЕЛ IX. ТРАНСПОРТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.07

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2

Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 365Б