Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ гр. София на основание Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г. обявява конкурси за три редовни докторантури за учебната 2017-2018 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации” – една и дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“ – една); по „Токсикология” (за нуждите на отдел „Токсикология”, дирекция „Обществено здраве и здравен риск” - една) и две задочни докторантури по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации” – една) и по „Хранене и диететика” (за нуждите на отдел „Храни и хранене”, дирекция „Обществено здраве и здравен риск” - една).

Срокът за подаване на документите за участие в конкурсите за докторантури в НЦОЗА, гр. София, е 2 месеца от датата на обнародването.

Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 94 от 24.11.2017г., стр. 51

Вие сте тук:Home Процедури за научни степени и академични длъжности Процедури за придобиване на научни степени