ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Даниела Борисова Величкова-Хаджиева

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:     7.1. Медицина
Научна специалност:                    Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено:                            Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите “
Научна организация:                     НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Психо-социална адаптация към детска ясла - важен елемент от промоцията на психично здраве в ранна възраст

Научни ръководители:    1. Доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
                                               2. Доц. Тотко Мисробов Татьозов, дп
Научно жури:                
Председател:   1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове:            2. Доц. Тотко Мисробов Татьозов, дп
                             3. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
                             4. Доц. Вержиния Боянова Станиславова, дм
                             5. Доц. д-р Васка Славчева Станчева–Попкостадинова, дм
                       
Резервни членове:
                             6. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                             7. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм
Рецензенти:
                            1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
                            2. Доц. Вержиния Боянова Станиславова, дм

Дата на защита:    24.04.2017 г., 10:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на доц. Вержиния Боянова Станиславова, дм
Становище на доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Становище на доц. д-р Васка Славчева Станчева–Попкостадинова, дм
Становище на доц. Тотко Мисробов Татьозов, дп

 

 

Вие сте тук:Home Процедури за научни степени и академични длъжности Процедури за придобиване на научни степени