ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Емилия Венелинова Кафеджиева-Делчева

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:   7.1. Медицина

Научна специалност:                    Социална медицина и здравен мениджмънт

Първично звено:                            Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите “

Научна организация:                     НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:
Управление на човешките ресурси в здравеопазването. Анализ на ситуацията в Смолянски регион.

Научен ръководител:    Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                        
Научно жури:                
Председател:               1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм

Членове:                    2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                                     3. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
                                     4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
                                     5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм

                        
Резервни членове:     1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
                                         2. Доц. д-р Петър Александров Цонов, дм

Рецензенти:               1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                       2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм

Дата на защита: 15.09.2017 г., 10:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на  Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова–Козалиева, дм

 

ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Савина Николова Димитрова

Област на висше образование:  7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:    7.1. Медицина

Научна специалност:        Хигиена

Първично звено:              Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности “

Научна организация:       НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:  Оценка на експозицията на азбестови влакна
при премахване и ремонт на азбестсъдържащи материали

Научeн ръководител:    Доц. Радка Тодорова Луканова, дх

Научно жури:                
Председател:     1. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм

Членове:            2. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб
                              3. Доц. Петрана Чернева Жалова, дм
                              4. Проф. Георги Николов Киров, дгн
                              5. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх

Резервни членове:    1. Доц. Антон Колев Тачев, дм
                                        2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм

Рецензенти:            1. Проф. Георги Николов Киров, дгн
                                    2. Доц. Петрана Чернева Жалова, дм

Дата на защита:   25.09.2017 г., 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. Георги Николов Киров, дгн
Рецензия на доц. Петрана Чернева Жалова, дм
Становище на доц. Радка Тодорова Луканова, дх
Становище на доц. Росица Борисова Георгиева, дм
Становище на доц. Катя Койчева Вангелова, дб

 

ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Д-р Верислав Богомилов Станчев

Област на висше образование:  7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:   7.1. Медицина

Научна специалност:       Хигиена

Първично звено:              Дирекция „Обществено здраве и здравен риск “

Научна организация:       НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:  Ергономични рискови фактори за зрителни и мускулноскелетни оплаквания при работа с видеодисплей

Научeн ръководител:    Доц. Катя Койчева Вангелова, дб
Научно жури:                
Председател:     1. Доц. д-р Христо Евгениев Деянов, дм

Членове:            2. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб
                              3. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
                              4. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм
                              5. Проф. д-р Златка Борисова Стойнева-Паскалева, дм

Резервни членове:    1. Доц. д-р Веска Стоилова Камбурова, дм
                                        2. Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм

Рецензенти:            1. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
                                    2. Доц. д-р Христо Евгениев Деянов, дм

Дата на защита:   26.09.2017 г., 13:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на доц. д-р Христо Евгениев Деянов, дм
Рецензия на проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
Становище на доц. Катя Койчева Вангелова, дб
Становище на проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм
Становище на проф. д-р Златка Борисова Стойнева-Паскалева, дм

Вие сте тук:Home Процедури за научни степени и академични длъжности Процедури за придобиване на научни степени