Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение №328 на Министерски съвет от 03.05.2016 г. обявява конкурс за една редовна докторантура за учебната 2016-2017 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Хигиена” (за нуждите на отдел „Физични фактори“, дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”). Срокът за подаване на документите за участие в конкурса за докторантура в НЦОЗА, гр. София, е 2 месеца от датата на обнародването.

Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки- на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр.14от 10.02.2017г., стр. 54

 

 

Вие сте тук:Home Процедури за научни степени и академични длъжности Процедури за придобиване на научни степени