Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява два конкурса за главни асистенти по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Психично здраве” - един и за нуждите на отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури” - един, към дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”) със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването.
Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 64 от 13.08.2019г., стр. 86

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София отменя конкурса за професор по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Психично здраве”, дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”) - един.

Публикувана ДВ, бр. 7/22.01.2019 г., стр. 64

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява конкурси за главен асистент по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Хигиена”за нуждите на отдел „Химични фактори”, дирекция „Аналитични и лабораторни дейности” - две места.

Всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването.

Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство;

Справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 104 от 14.12.2018г., стр. 125

 


Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява конкурси както следва:

1) за професор по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Психично здраве”, дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”) - един,

2) за главен асистент по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури”, дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”) - един, всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването.

Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 97 от 23.11.2018г., стр. 73-74

 

AД "Доцент"

Национален център по обществено здраве и анализи

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:    7.1. Медицина
Научна специалност:                    „Хигиена”
Първично звено:                             Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Научна организация:                     НЦОЗА

Кандидат:              Гл. ас. Десислава Кръстева Гюрова, дм

Научно жури:                
Председател:    1. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм

Членове:           2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
                            3. Доц. Антон Колев Тачев, дм
                            4. Доц. Валентина Любомирова Христова-Багдасарян, дб
                            5. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
                            6. Доц. д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, дм
                            7. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн

Резервни членове:   1. Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм
                                       2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм

Рецензенти:             1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
                                     2. Доц. д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, дм

Дата на конкурса:    03.10.2018 г., 11:00 ч., зала 21, етаж 8 на НЦОЗА

Резюмета на трудовете след „доктор”
Рецензия на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Рецензия на доц. д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, дм
Становище на доц. Росица Борисова Георгиева, дм
Становище на доц. Антон Колев Тачев, дм
Становище на доц. Валентина Любомирова Христова-Багдасарян, дб
Становище на проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
Становище на проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн

 

АД "Професор"

Национален център по обществено здраве и анализи

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:     7.1. Медицина
Научна специалност:        „Токсикология”
Първично звено:                 Отдел „ГМО”
Научна организация:          НЦОЗА

Кандидат:        Доц. Цвета Петрова Георгиева, дм

Научно жури:                
Председател:    1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм

Членове:           2. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб
                            3. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн
                            4. Проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм                            
                            5. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм
                            6. Проф. д-р Христофор Димитров Дишовски,дмн
                            7. Проф. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф

Резервни членове:  8. Доц. д-р Теменужка Георгиева Антова, дм
                                     9. Проф. д-р Таня Пенева Кунева, дм

Рецензенти:          1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
                                  2. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн
                                  3. Проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм

Дата на конкурса:    28.06.2018 г., 14:00 ч., зала 7, етаж 4 на НЦОЗА

Резюмета на трудовете след „доцент”

Реценция на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Реценция на проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн
Реценция на проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм
Становище на доц. Катя Койчева Вангелова, дб
Становище на проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм
Становище на проф. д-р Христофор Димитров Дишовски,дмн
Становище на проф. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф

Конкурс за доцент

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява конкурс за доцент по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Хигиена” (за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни”, дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”), със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 37 от 04.05.2018г., стр. 120

АД "Доцент"

Национален център по обществено здраве и анализи

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:    7.1. Медицина

Научна специалност:                   „Хигиена”

Първично звено:             Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”

Научна организация:      НЦОЗА

Кандидат:    гл. ас. Красимира Панайотова Костадинова-Трифонова, дм

Научно жури:                

Председател:   1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм

Членове:            2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
                             3. Доц. д-р Антоанета Манолова Манолова, дм
                             4. Доц. Антон Колев Тачев, дм
                             5. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
                             6. Доц. д-р Васил Писев Костов, дм
                             7. Доц. д-р Валентин Ненов Пръвчев, дм

Резервни членове:     1. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб
                                         2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм

Рецензенти:                 1. Доц. д-р Антоанета Манолова Манолова, дм
                                         2. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм

Дата на конкурса:     11.04.2018 г., 11:00 ч., зала 7, етаж 6 на НЦОЗА

Резюмета на трудовете след „доктор”
Рецензия на доц. д-р Антоанета Манолова Манолова, дм
Рецензия на проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Становище на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Становище на доц. Антон Колев Тачев, дм
Становище на доц. д-р Васил Писев Костов, дм
Становище на доц. д-р Валентин Ненов Пръвчев, дм

 


 


 

Вие сте тук:Home Конкурси и процедури за академични длъжности Процедури по заемане на академични длъжности