АД "Доцент" - Национален център по обществено здраве и анализи

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:    7.1. Медицина

Научна специалност:                    „Хранене и диететика”

Първично звено:                            Дирекция „Обществено здраве и здравен риск”
Научна организация:                   НЦОЗА

Кандидат:    Гл. ас. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм

Научно жури:                
Председател:   1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм

Членове:           2. Проф. д-р Стефка Пенева Петрова, дм
                           3.Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
                           4. Проф. д-р Божидар Георгиев Попов, дмн
                           5. Проф. д-р Донка Петрова Байкова, дм
                           6. Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм
                           7. Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм

Резервни членове:  1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
                                     2. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм
Рецензенти:             1. Проф. д-р Божидар Георгиев Попов, дмн
                                     2. Проф. д-р Донка Петрова Байкова, дм

Дата на конкурса:    21.09.2017 г., 13:00 ч., зала 6, етаж 4 на НЦОЗА

Резюмета на трудовете след „доктор”
Рецензия на проф. д-р Божидар Георгиев Попов, дм
Рецензия на проф. д-р Донка Петрова Байкова, дм
Становище на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Становище на проф. д-р Стефка Пенева Петрова, дм
Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Становище на доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм
Становище на доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм

Вие сте тук:Home Процедури за научни степени и академични длъжности Процедури по заемане на академични длъжности