Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява конкурси за двама главни асистенти по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Хигиена” за нуждите на дирекция „Аналитични и лабораторни дейности” (за отдел „Химични фактори” - един и за отдел „ГМО” - един), двата със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 101 от 19.12.2017г., стр. 167

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ,гр. София обявяваконкурси както следва: 1) за доцент по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Хигиена” (за нуждите на отдел „Детско и младежко здраве”,дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”) - един, 2) за главен асистент по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”,по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Психично здраве”,дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”)- два, всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването.Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки- на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр.96от 01.12.2017г., стр.101

Вие сте тук:Home Процедури за научни степени и академични длъжности Процедури по заемане на академични длъжности