Обяви за работа

ОБЯВА 1

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи  Главен експерт в дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ на пълен работен ден

Образователно – квалификационни изисквания за длъжността:
Висше образование – IT специалист, лекар, икономист,  с добри познания за работа с регистри, бази данни, Acсess, Excel.

Описание на длъжността:
- работа с медико-статистическа документация и програмни продукти, свързани със здравното състояние на населението и дейността на лечебните и здравни заведения
- работа, свързана с функционирането на здравните регистри

  Умения:
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели.
- отговорност при изпълнение на възложените задачи за срок и качество
- добра комуникативност и работа в екип

Необходими документи за интервю:
-  заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
-  автобиография (CV);
-  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство;
Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;
Срок за подаване на документите: до 09.02.2018г.
Телефон за връзка: 02/8056 393

ОБЯВА 2

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи чрез конкурс по документи и събеседване за нуждите на отдел „Оценка на здравните технологии“ „Експерт-технически сътрудник“ на пълен работен ден

Образователно – квалификационни изисквания за длъжността:

Бакалавър или средно образование

Професионален опит:
Не по-малко от 5 години трудов стаж в сферата на здравеопазването

Описание на длъжността:
Подпомагане на дейността на отдела по ОЗТ;
Осигуряване на техническото обслужване на отдела;
Участие в изготвянето на документи;
Участие в администриране на информационните системи на отдела;
Следи за спазването на правилата за защита на информацията;
Участие в изготвяне на информация и изготвя справки и анализи, необходими за дейността на дирекцията, НЦОЗА или външни институции под контрола на началник отдела.

Умения:
-    добра компютърна грамотност

Необходими документи за допускане до събеседване:
-    заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
-    автобиография (CV);
-    копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
-    други документи доказващи допълнителни квалификации.

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство
Приемно време: от 09:00 до 12.00 и от 12:30 до 17:30 от понеделник до петък
Срок за подаване на документите: 09.02.2018 г.
Телефон за връзка: 02/8056 393

ОБЯВА 3

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи чрез конкурс по документи и събеседване за нуждите на отдел „Оценка на здравните технологии“ „Главен експерт“ на пълен работен ден

Образователно – квалификационни изисквания за длъжността:
Висше образование – магистър по медицина или магистър по икономика
Специалност – социална медицина и здравен мениджмънт или икономика на здравеопазването

Професионален опит:
Не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността в областта на здравеопазването

Описание на длъжността:
Извършва експертна дейност в областта на оценка на здравните технологии – икономически анализи;
Участие в разработването на методи и стандарти в областта на оценка на здравните технологии – икономически анализи, бюджетно въздействие;
Участие в експертното обслужване на дейността на съвети, комисии и други органи от областта на компетенциите на отдела;
Участие в международни, национални и регионални проекти, семинари и обучителни програми, свързани пряко с дейността на отдела.  

Умения:
-    компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни актове;
-    познаване на процесите по ОЗТ, както и методите за анализ и оценка на новите технологии;
-    добра компютърна грамотност;
-    владеенето на чужд език.

Необходими документи за допускане до събеседване:
-    заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
-    автобиография (CV);
-    копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;
-    копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
-    други документи доказващи допълнителни квалификации;
-    документ за владеене на чужд език.

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство
Приемно време: от 09:00 до 12.00 и от 12:30 до 17:30 от понеделник до петък
Срок за подаване на документите: 09.02.2018 г.
Телефон за връзка: 02/8056 393

ОБЯВА 4

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи чрез конкурс по документи и събеседване за нуждите на отдел „Оценка на здравните технологии“ „Главен експерт“ на пълен работен ден

Образователно – квалификационни изисквания за длъжността:
Висше образование – магистър по медицина или магистър по фармация
Специалност – клинична фармакология или болнична фармация или фармацевтично законодателство и мениджмънт

Професионален опит:
Не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността в областта на здравеопазването

Описание на длъжността:
Извършва експертна дейност в областта на оценка на здравните технологии – фармакологична част;
Участие в разработването на методи и стандарти в областта на оценка на здравните технологии – фармакологична част;
Участие в експертното обслужване на дейността на съвети, комисии и други органи от областта на компетенциите на отдела;
Участие в международни, национални и регионални проекти, семинари и обучителни програми, свързани пряко с дейността на отдела.  

Умения:
-    компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни актове;
-    познаване на процесите по ОЗТ, както и методите за анализ и оценка на новите технологии;
-    добра компютърна грамотност;
-    владеенето на чужд език.

Необходими документи за допускане до събеседване:
-    заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
-    автобиография (CV);
-    копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;
-    копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
-    други документи доказващи допълнителни квалификации;
-    документ за владеене на чужд език.

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство
Приемно време: от 09:00 до 12.00 и от 12:30 до 17:30 от понеделник до петък
Срок за подаване на документите: 09.02.2018 год.
Телефон за връзка: 02/8056 393
 

ОБЯВА 5

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи чрез конкурс по документи и събеседване за нуждите на отдел „Класификационни системи и процедури“ „Началник отдел“ на пълен работен ден

Образователно – квалификационни изисквания за длъжността:
Висше образование – магистър по медицина или магистър по икономика
Специалност – социална медицина, здравен мениджмънт, стопанско управление

Професионален опит:
Не по-малко от 5 години в сферата на здравеопазването и опит в работата с класификационните системи в здравеопазването

Описание на длъжността:
Осъществява планирането, организацията и контрола на цялостната дейност на отдела. В отдела се адаптират и поддържат класификационни системи на национално ниво – МКБ, процедури и други; разработват се собствени класификационни системи, съобразени със спецификата на българската действителности; разработват се методики за кодиране и др.

Умения:
-    компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни актове;
-    познаване на класификационните системи – наши и международни и познаване на начините на кодиране;
-    добра компютърна грамотност;
-    способност да планира, организира и контролира работата на отдела за постигане на поставените цели;
-    владеенето на чужд език е предимство.

Необходими документи за допускане до събеседване:
-    заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
-    автобиография (CV);
-    копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;
-    копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
-    други документи доказващи допълнителни квалификации.

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство
Приемно време: от 09:00 до 12.00 и от 12:30 до 17:30 от понеделник до петък
Срок за подаване на документите: 09.02.2018 год.
Телефон за връзка: 02/8056 393

Вие сте тук:Home Кариери Обяви за работа