Обяви за работа

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи „Главен експерт - юрист“ в отдел „Оценка на здравните технологии“.

Образователно – квалификационни изисквания за длъжността:
Висше юридическо образование. Ползването на английски език ще се счита за предимство.

Професионален опит:
Не по-малко от 1 година по специалността.

Описание на длъжността:
Консултира и подготвя необходимите документи, касаещи юридическите аспекти от дейността на отдел „Оценка на здравните технологии“.
Участва в разработването на вътрешни нормативни актове, процедури, правила и заповеди.
Предоставя становища по юридически въпроси, както и по постъпили жалби, изготвя кореспонденция с държавни органи, институции, физически и юридически  лица.
Следи за изменения в нормативната уредба и спазването на нормативните изисквания в областта на оценката на здравни технологии и дава във връзка с това и в рамките на компетентността си разяснения, указания и препоръки.
Други дейности, присъщи на позицията.
Умения:
-  добра компютърна грамотност;
-  компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни актове в областта на здравеопазването;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;
Необходими документи:
-  заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
-  автобиография (CV);
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен „Юрист“;
- удостоверение за правоспособност;
- копие от документите, удостоверяващи придобити допълнителни квалификации;

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство; Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък.

Срок за подаване на документите: до 06.07.2018 г.

Телефони за връзка: 02/8056 255

 

 

Вие сте тук:Home Кариери Обяви за работа