Архив 2016г.

Обществени поръчки след 15.04.2016г.

3/2016

„УСЛУГИ ПО ПЕЧАТ - ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Услуги по печат в изпълнение на дейности по проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Услуги по печат в изпълнение на дейности по проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.“

2/2016 Услуги по печат - по обособени позиции
1/2016 Услуги по комплексно почистване (текущо и основно) на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15 (сграден комплекс Център по хигиена)

Обществени поръчки до 15.04.2016г.

3/2016 Повишаване на информираността на обществото по проблемите на психичното здраве и суицидното поведение чрез публична кампания; публикации и излъчвания в печатни, електронни и интернет медии; изработване и разпространение на видеоматериали; организиране, провеждане и логистика на обучителни семинари за медийни експерти и конференции за дейностите по проекта; изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали; изработване на двуезичен уебсайт, в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.
2/2016 Разработване и прилагане на програми за обучения, организиране и провеждане на обучения на обучители от 28-те РЗИ, по проблемите на първичната и вторичната суицидопревенция в училищата – по обособени позиции, в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.
1/2016 Доставка на един комплект преносима широколентова изотропна измервателна апаратура за електромагнитни полета (ЕМП), два броя мониторингови станции за измерване на ЕМП и един брой софтуер за моделиране на пространствените характеристики на ЕМП, в изпълнение на дейности по предефиниран проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, по Програма BG 07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 – 2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014. към Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. и Допълнително споразумение РД-13-30/03.02.2016г.

 

Вие сте тук:Home