Закони

Списък на закони, касаещи дейността на НЦОЗА:

Закон за здравето
Закон за водите
Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси
Закон за защита от шума в околната среда
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Закон за лечебните заведения
Закон за опазване на околната среда
Закон за храните
Закон за чистотата на атмосферния въздух

Вие сте тук:Home Нормативна база Закони