Приключи изпълнението на обществените поръчки за  Доставка на 28 броя компютърни конфигурации (монитор, компютър, мишка, клавиатура, с лицензирана операционна система), 3 бр. преносими компютри, 1бр. сървър, 1бр. UPS за сървър, 28бр. лазерни монохромни принтера с 56 бр. тонери за принтерите,  1бр. мултимедиен проектор с прожекционен екран и Дизайн, разработване и създаване на релационни бази данни и приложения за уеб-базирани  регистри в здравеопазването - национален диабетен регистър, национален регистър на пациентите с редки болести и регистър на източниците на ЕМП (Електро - Магнитни Полета) в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. и Допълнително споразумение РД-13-30/03.02.2016г.  по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Вие сте тук:Home