2/2016

Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 2

Дата на създаване на страницата 14.04.2016 г.

Предмет на поръчката: Разработване и прилагане на програми за обучения, организиране и провеждане на обучения на обучители от 28-те РЗИ, по проблемите на първичната и вторичната суицидопревенция в училищата – по обособени позиции“ в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Документация за участие 14.04.2016
Образци на документи 14.04.2016

Проекти на договори:

- по Обособена позиция №1

- по Обособена позиция №2

- по Обособена позиция №3

14.04.2016
Линк към процедурата в РОП 14.04.2016
Протокол № 1 08.06.2016
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 27.06.2016
Протокол № 2 22.07.2016
Протокол № 3 22.07.2016
Протокол № 4 22.07.2016
Протокол № 5 22.07.2016
Решение за избор на изпълнител 22.07.2016

Договор за изпълнение по Обособена позиция №1

29.08.2016

Договор за изпълнение по Обособена позиция №2

14.09.2016

Договор за изпълнение по Обособена позиция №3

20.09.2016

Информация за сключен договор 27.09.2016

Обявление за приключване на договор по об.поз.1

Обявление за приключване на договор по об.поз.2 

Обявление за приключване на договор по об.поз.3

13.03.2017