"Първични данни" са оригинални данни, получени въз основа на измерванията в рамките на клинично изпитване на лекарствения продукт.

"Вторични данни" са аналитични данни, получени в резултат на оценка на първични данни.

"Перспектива" е гледната точка, от която се идентифицират и оценяват здравните разходи и резултати.

"Целева пациентска популация" са пациентите, подлежащи на лекарствено лечение съгласно актуалната кратка характеристика на лекарствения продукт и терапевтичната практика в Република България.

"Времеви хоризонт" е периодът, през който се оценяват разходите и резултатите от лекарствената терапия.

"Терапевтична алтернатива" е алтернативен лекарствен продукт или друга здравна технология, заплащан с обществени средства в Република България, предназначен за лечение на същото заболяване, за което е одобрен оценяваният лекарствен продукт.

"Дисконтиране" е метод за коригиране на бъдещите разходи и резултати до техните настоящи пазарни стойности.

"Моделиране" е използване на методи за оценка чрез предварително определяне влиянието на множеството фактори върху изследваното здравно явление.

"Трансфериране на данни от оценка на здравна технология" е адаптиране на данни от извършени оценки на здравните технологии в други държави към локални условия, което обхваща клинична практика, разходи, целева пациентска популация и други възможни данни.

"Методи за измерване на качеството на живота" са специфични медико-социални проучвания за оценка, при които се използват стандартни или специфични за заболяването въпросници сред популацията в Република България.

"Резюме от доклада за оценка на здравната технология" е обществено достъпен документ, който има за цел да предостави на обществеността информация, отнасяща се до препоръките на комисията по ОЗТ така, че заинтересованите страни (например лекари, пациенти и други) да са наясно със специфичните препоръки на комисията по ОЗТ и да получат по-добро разбиране за цялостния процес на оценка на здравната технология.

"Клинично значими крайни резултати" са обективизирани данни относно реални клинични резултати, свързани със здравното състояние на пациента и отразяващи промените в него.

"Междинни резултати" е измерител на здравни резултати, които не са от пряко практическо значение, но се смята, че са важни (например измервания на физическия и медицинския статус на пациента, използвани като сурогати, или за да се направи заключение относно степента на заболяването).

"Систематичен преглед" е преглед на всички публикувани и налични изследвания, представени чрез сравнителен анализ на отделните компоненти.

"Спечелена година живот (LYG)" е допълнителна година живот на пациента, спечелена вследствие на приложено лечение или друга интервенция.

"Година живот, съобразена с качеството (QALY)" е измерител, свързан с тежестта на заболяването, който отразява ползите и загубите както по отношение на количеството живот, така и по отношение на неговото качество.

"Дърво на терапевтичните решения" е инструмент за вземане на решения, който използва дървовидна графика или модел на решенията и техните възможни последици, включително резултатите от случайно събитие, разходи за ресурси и полезности.

"Анализ "разход - ефективност" (cost - effectiveness analysis) е вид фармако-икономически анализ, който сравнява относителните разходи и резултатите на две или повече алтернативи.

"Анализ "разход - полезност" (cost - utility analysis) е вид фармако-икономически анализ за сравнение на две или повече алтернативи, при който резултатите се измерват в единици полезност или предпочитание, най-често като година живот, съобразена с качеството.

"Анализ "разход - полза" (cost - benefit analysis) e вид фармако-икономически анализ, който сравнява нетните разходи за една здравна технология с резултатите, които тя генерира, и при този анализ както разходите, така и резултатите се измерват в парични единици.

"Анализ "разход - минимум" (cost - minimization analysis) е вид фармако-икономически анализ, използван във фармакоикономиката за сравнение на разходите за лечение, когато алтернативни терапии имат доказана еквивалентна клинична ефективност.

"Инкрементално съотношение разход - ефективност (ICER)" е съотношение, което сравнява разликата в разходите между две алтернативи с разликата в резултатите им.

Вие сте тук:Home Комисия по оценка на здравните технологии Списък на използваните термини, съгласно Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ