12/2015

Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 12

Дата на създаване на страницата 04.09.2015 г.

Предмет на поръчката: Дизайн, разработване и създаване на релационни бази данни и приложения за уеб-базирани  регистри в здравеопазването - национален диабетен регистър, национален регистър на пациентите с редки болести и регистър на източниците на ЕМП (Електро - Магнитни Полета), в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение 04.09.2015
Обявление 04.09.2015
Документация за участие 04.09.2015
Образци на документи 04.09.2015
Линк към процедурата в РОП 04.09.2015
Отговор № 1 на запитване 28.09.2015
Протокол 1 на комисията 28.10.2015
Протокол 2 на комисията 28.10.2015
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 06.11.2015
Протокол 3 на комисията 16.11.2015
Протокол 4 на комисията 16.11.2015
Протокол 5 на комисията 16.11.2015
Решение за избор на изпълнител 16.11.2015
Договор 07.12.2015
Информация за върнати гаранции 09.12.2015
Информация за сключен договор 17.12.2015
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 16.06.2016