9/2015

Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 9

Дата на създаване на страницата 24.07.2015 г.

Предмет на поръчката:

Доставка на 6 броя компютърни конфигурации (монитор, компютър, лазерен монохромен принтер, мишка, клавиатура) с лицензирана операционна система и  лицензиран офис пакет, 2 броя сървъри, 2 броя лицензирани сървърни операционни системи с 2 броя лицензиран сървърен софтуер за база данни  (SQL) и 6 броя клиентски потребителски лицензи за работа с база данни, 12бр. тонери, 1 брой шкаф за сървър и 1брой UPS за сървър, в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, Договор № РД-13-221за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение 24.07.2015
Обявление 24.07.2015
Документация за участие 24.07.2015
Образци на документи 24.07.2015
Линк към процедурата в РОП 24.07.2015
Разяснение 1 03.08.2015
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 17.09.2015
Протокол № 1 от работата на Комисията 07.10.2015
Протокол № 2 от работата на Комисията 07.10.2015
Протокол № 3 от работата на Комисията 07.10.2015
Решение за избор на изпълнител 07.10.2015
Договор 16.11.2015
Информация за върнати гаранции 16.11.2015
Информация за сключен договор 26.11.2015
Информация за изпълнението на договора 05.04.2016