Архив 2015 г.

Публични покани

2/2015-п Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата
1/2015-n Услуги по комплексно почистване – ежедневно и седмично на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15 и допълнителни дейности по почистване, относими към предмета на поръчката.
   

 

Процедури по ЗОП

12/2015 Дизайн, разработване и създаване на релационни бази данни и приложения за уеб-базирани  регистри в здравеопазването - национален диабетен регистър, национален регистър на пациентите с редки болести и регистър на източниците на ЕМП (Електро - Магнитни Полета), в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014.
11/2015

Логистично осигуряване на обучения, организирани от Международния център за обучения и изследвания PETRI– София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА

10/2015 Доставка на 28 броя компютърни конфигурации (монитор, компютър, мишка, клавиатура, с лицензирана операционна система), 3 бр. преносими компютри, 1бр. сървър, 1бр. UPS за сървър, 28бр. лазерни монохромни принтера с 56 бр. тонери за принтерите,  1бр. мултимедиен проектор с прожекционен екран, в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобрени услуги за психично здраве”/ Договор № РД-13-242 за БФП № BG07-PDPC03/25.11.2014г./ по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ ЕИП) 2009/2014.
9/2015 Доставка на 6 броя компютърни конфигурации (монитор, компютър, лазерен монохромен принтер, мишка, клавиатура) с лицензирана операционна система и  лицензиран офис пакет, 2 броя сървъри, 2 броя лицензирани сървърни операционни системи с 2 броя лицензиран сървърен софтуер за база данни  (SQL) и 6 броя клиентски потребителски лицензи за работа с база данни, 12бр. тонери, 1 брой шкаф за сървър и 1брой UPS за сървър, в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014.
8/2015 Разработване и внедряване на модули към Програмна система: „Специализиран софтуер за болници“ за целите на автоматизирания обмен между МЗ, НЦОЗА, РЗИ, НЗОК, РЗОК, лечебните заведения от болничната помощ и други административни, здравни и статистически структури, в изпълнение Дейност № 3, по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.2. „Стандартна информационна комуникационна среда и оперативна съвместимост“  бюджетна линия BG 051PO002/14/3.2-06, Рег. № на договора 14-32-18/11.11.2014г., по проект: “Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда в НЦОЗА“
7/2015 „Национално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България, чрез интервю лице в лице, с използване на компютърна версия на въпросник СИДИ (Съставно Интернационално Диагностично Интервю)“,  по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве” (Проекта), по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014
6/2015 "Изграждане на информационна система за суицидните действияв  Р. България, като уеб-базиран портал с информационен поток от 28-те РЗИ, с гаранционна поддръжка и обучение на експерти за работа с портала“, в изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве” (Проекта), по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП)2009/2014
5/2015 „ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ, ПРИ ПЪТУВАНИЯ ЗА И ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА НЦОЗА, ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
4/2015 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ – МОДЕРНА, КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, СЪГЛАСНО ДОГОВОР № 14-22-43 / 13.10.2014 Г.”
3/2015

„Изготвяне на методично ръководство, уебпортал за онлайн обучение и провеждане на двуетапно обучение /онлайн и семинари/ на общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ"- В изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве“  /Договор № РД-13-242 за БФП BG07-PDPC03/25.11.2014г./

2/2015

Доставка на един комплект преносима широколентовата изотропна измервателнаапаратура за ЕМП, два броя мониторингови станции за измерване на електрическото и магнитното поле и един брой софтуер за моделиране на пространствените характеристики на електрическата, магнитната компоненти на ЕМП“- В изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ /Договор № РД-13-221за БФП № BG07-PDPC01/19.09.2014г./, Програма BG07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009–2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009-2014

1/2015 "Извършване на функционален анализ на НЦОЗА и изработване и въвеждане на Стратегия за организационно развитие“- по  проект „Подобряване ефективността на Национален център по обществено здраве и анализи чрез стимулиране организационното развитие на административната структура“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № 14-11-19/02.09.2014г.

Обобщени справки към  15.06.2016 г. за извършен разход по обществени поръчки

Вие сте тук:Home