Национален координатор: гл. ас. Кр. Костадинова, дм
тел.: (+359 2) 8056414, e mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Екип: Министерство на здравеопазването(МЗ), Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)
Ръководител на екипа: гл. ас. Кр. Костадинова (НЦОЗА, Дирекция „Функциониране на здравната система”, сектор „Детско здраве”)
Административно ръководство и супервизия на екипа: проф.д-р Пл. Димитров, дм
Членове на екипа: гл. ас. Кр. Костадинова (НЦОЗА, сектор „Детско здраве”), гл. експ. К. Сиракова (НЦОЗА, отдел „Информационно обслужване”), гл.експ. Д.Божилова (НЦОЗА, Дирекция „Функциониране на здравната система”, отдел "Рискови поведенчески фактори и промоция на здравето")
Сътрудници на екипа: гл. експ. Б. Мекушина (НЦОЗА, отдел „Информационно обслужване”)

Мрежата на Югоизточна Европа за аутизма (МЮЕА) е създадена през 2010 г. по инициатива на AlbanianChildrenFoundationи AutismSpeaks. Решение за създаването й е взето на среща на министрите на здравеопазването от региона, състояла се през декември 2010 г. в Тирана, Албания, на която е подписана Декларация за аутизма (TheTiranaPledgeonAutism). Декларацията може да видите тук.

В мрежата членуват следните страни, с тенденция да се разширява с участието и на други: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора и Словения. През 2014 г. към МЮЕА се присъедини и Румъния.

Страните от региона се споразумяват да си сътрудничат за постигане на по-добро качество на живот на хората с аутизъм, с други нарушения на развитието и свързаните с тях психични състояния, като работят съвместно за повишаване на информираността на обществото и специалистите по въпросите на аутизма, събиране на надеждни данни за аутизма в сферата на общественото здраве, предоставяне на решения чрез създаване на дългосрочни политики, подобряване на обслужването чрез предоставяне на комплексни и интегрирани услуги, повишаване на квалификацията на специалистите в областта и др.

Секретариатът на МЮЕА се намира в Тирана, Албания, с контактно лице Ентела Вакиари: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Дейности на МЮЕА

Проведени са три годишни срещи на националните координатори на мрежата (в албания, Словения, босна и Херцеговина), на които се отчита напредъка на всяка страна и се приема план за съвместни действия през следващата година.

През май 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, се състоя третата годишна среща  на Мрежата на Югоизточна Европа за аутизма (МЮЕА).

В нея взеха участие националните координатори на мрежата от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора и Словения.

През първия ден се проведе конференция, на която присъстваха родители, доставчици на услуги и изследователи. Местни и международни експерти (включително д-р Кони Казари и проф. д-р Атиф Рахман) представиха основани на доказателства поведенчески и образователни интервенции за хора с аутизъм, с акцент върху възможностите за това в условия на ограничени ресурси.
На втория ден се състоя среща между националните координатори на мрежата, Секретариата на МЮЕА, международните експерти и „Аутизмът говори“, на която се проведоха дискусии, свързани с укрепване на регионалното сътрудничество и предстоящите дейности.

Подробен протокол и резюме от годишната среща на МЮЕА през май 2013 г. може да видите тук.

От 30 септември до 3 октомври 2013 г. в София се състоя работно посещение на AmyDanielsот AutismSpeaks, експертен наблюдател на мрежата, която беше запозната с проблемите на децата с РАС, техните родители и доставчиците на услуги и бяха обсъдени възможности за съвместни дейности и подкрепа. Сътрудници на организаторите от НЦОЗА бяха НПО (Фондация „Помощ за лица с проблеми в развитието”, асоциация „Аутизъм” Сдружение „Тацитус” и др.), ръководството и специалисти от 23 СОУ ”Ф. Ж. Кюри”, гр. София, ЦСРИ на деца и младежи с аутизъм, СО Дирекция „Социални дейности” и др.

През 2012-2013 г. Министерството на здравеопазването се ангажира с конкретни мерки за решаване на проблемите на хората с РАС и РР, като на базата на анализ на законодателството, политиките и услугите за тези хора, е разработен документ „Мерки за подобряване на грижите в помощ на хората с аутизъм и РАС и техните семейства”,  който през август 2013 г. е утвърден от министъра на здравеопазването и представлява своеобразен национален план за действие. Основни насоки на разписаните дейности, които ще се реализират чрез междуинституционално взаимодействие, с партньорството на направителствения сектор и активното участие хората с РАС и техните семейства, са: ранна диагностика на аутизма и откриване на РР в звената на първичната извънболнична помощ, ранна интервенция, предоставяне на комплексни и интегрирани услуги в общността, включващо образование, прилагане на съвременни терапевтични методи, подготовка на кадри и учебни програми, мерки за трудова заетост, повишаване на информираността на специалистите и обществото за аутизма и др. Предвидени са механизми за координация и мониторинг на изпълнението на плана.

Документа „Мерки за подобряване на грижите в помощ на хората с аутизъм и РАС и техните семейства” може да намерите тук.

В резултат на включването в дейността на МЮЕА и приемането на „Мерките” се работи по-активно за  повишашаване на информираността за аутизма на здравните специалисти и обществото, планирано е провеждане на скрининг на аутизма и международно проучване на потребностите на децата с РАС и РР, техните родители и доставчиците на услуги.

Организира се съвместно проучване на родителските и потребностите на доставчиците на услуги за децата с аутизъм/РАС, с участието на всички страни на мрежата.

През 2014 г. МЮЕА издаде първият брой на Информационен бюлетин с информация от националните коордитнатори за дейностите на страните по въпросите на аутизма/РАС през 2013 г.

Информационния бюлетин в пълен вариант- тук , съкратения вариант можете да намерите тук.

През 2016 г. година за четвърти път НЦОЗА се включва в международната инициатива за отбелязване на Световния ден за повишаване на информираността за аутизма - 2-ри април, с основни цели:
Информиране на здравните специалисти и обществото за съвременните тенденции в решаване на проблемите на хората, засегнати от аутизма/разстройствата от аутистичния спектър и техните семейства;
Информиране на здравните специалисти за напредъка и реализираните дейности в помощ на хората с аутизъм и техните семейства;
Информиране за постигнатото в областта във връзка с членството на РБългария в Мрежата на Югоизточна Европа за аутизма (SEAN).

През 2014 – 2016 г., по инициатива на Autism Speaks и под ръководството на националните координатори на МЮЕА, стартира провеждането на сравнително проучване на потребностите на полагащите грижи за деца с аутизъм и техните семейства в страните от региона, заедно с присъединилите се през 2014 г. Румъния и Турция, като страна наблюдател. През 2015 г. с участието на РЗИ от всички области на страната, Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности във всички области в страната, Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър и неговото разширение Център „Дъга” – гр. София, Център на фондация „Карин дом” – гр. Варна и със сътрудничеството на родителски НПО, са анкетирани над 150 лица, предимно родители, полагащи грижи за деца с аутизъм. Данните се обратват централно за всички страни и на базата на сравнение на резултатите ще се изготви общ доклад за състоянието на проблема в региона и за отделните страни-участнички.
Очакваните резултати от проучването са: Определяне на приоритетите и адекватно планиране на дейности в помощ на децата с аутизъм и техните семейства на базата на реална картина на потребностите; Информиране на обществеността, институциите и доставчиците на услуги за потребностите на децата с аутизъм и техните семейства; Подобряване на грижите за деца с аутизъм и техните семейства; Планиране на политики и стратегии за решаване проблемите на децата с аутизъм и техните семейства на национално и регионално ниво.
В изпълнение на междуведомствения план за действие „Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с аутизъм/РАС и техните семейства 2013-2016 г.”, на Министерство на здравеопазването, който цели цялостно и комплексно решаване на проблемите на хората с аутизъм от  най-ранна възраст и техните семейства, през 2015 г. е проведено обучение на ОПЛ и педиатри от извънболничната помощ за ранно откриване на аутизъм при деца до 3-годишна възраст, финансирано със средства по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г., като първи етап от скрининга на аутизма.  
НЦОЗА подкрепя световната кампания на Autism Speaks “Light it up blue”, като участва и предоставя официална информация за кампанията у нас от 2013 г., която се публикува на страниците на официалния ежегоден справочник на “Autism speaks” за инициативата в световен мащаб. От 2013 г. до 2016 г. в синьо са осветявани знакови сгради, като сградата на Националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий”, Националната художествена галерия, Президентството, НДК, по инициатива на НПО („Аутизъм днес”, „Тацитус”, „Стъпка за невидимите деца на България” и др.), с подкрепата на медии, представители на държавни институции, общинските власти,  известни личности, политици и др.

Вие сте тук:Home Международна дейност Мрежа на Югоизточна Европа за аутизма (МЮЕА) (Southeast European Autism Network,SEAN)